Koop een Fluke. Krijg een GRATIS Fluke!

Bedankt voor het aanschaffen van een Fluke-instrument. We waarderen uw vertrouwen in ons merk.

Volg de stappen op deze website om uw geschenk aan te vragen. Houd een aankoopbewijs, digitaal of fysiek, bij de hand.
U moet later informatie over uw aankoop invoeren.

Aanbieding geldig tot 30.06.2021
Actievoorwaarden

Voorwaarden in het kort

Ontvang een gratis Fluke-instrument bij een besteding vanaf € 200.*

Hoe u uw gratis instrument van Fluke ontvangt:
1. Besteed [(€ 200] of meer aan een gekwalificeerd Fluke-product tussen 15 februari 2021 en 30 juni 2021.
• Aankopen moeten worden gedaan bij een geautoriseerde Fluke-distributeur die is gevestigd op het vaste land van de Europese Unie of in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Noorwegen, Zweden, Finland, Albanië, Bosnië-Herzegovina, IJsland, Macedonië of Servië.
• Een aankoopbewijs in de vorm van een betalingsbewijs of factuur is vereist. Pakbonnen, inkooporders/orderbevestigingen worden niet geaccepteerd als aankoopbewijs.
• Alleen geselecteerde Fluke-producten komen in aanmerking voor deze actie.
• Voor online aankopen is een bewijs van levering vereist, met vermelding van de transporteur, de leverdatum en de elektronische traceercode.
2. Claim uw cadeau online! Ga naar: www.fluke.nl/freefluke
3. Ontvang en geniet van uw nieuwe Fluke-instrument!

* Aanvullende voorwaarden zijn van toepassing. Door deel te nemen aan deze actie, gaat u akkoord met de voorwaarden. Raadpleeg de voorwaarden op www.fluke.nl/freefluke


Volledige voorwaarden
Voorwaarden

1. Omschrijving van de Actie:

Als onderdeel van deze actie (de 'Actie') komen geschikte eindgebruikers die voldoen aan de vereisten zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden van de Actie, tijdens de actieperiode (zoals gedefinieerd in paragraaf 3 hieronder) in aanmerking voor een specifiek speciaal Fluke-product, afhankelijk van de oorspronkelijke aankoop van de klant zoals hieronder nader beschreven. Voor deze Actie komen geschikte klanten van Fluke Europe B.V. of aan haar gelieerde rechtspersonen op het vaste land van de Europese Unie of in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Noorwegen, Zweden, Finland, Albanië, Bosnië-Herzegovina, IJsland, Macedonië of Servië ('Sponsor'), die in elk geval handelen onder het merk Fluke IG, Fluke Calibration of Fluke Networks, in aanmerking voor het ontvangen van een Fluke-product naar keuze ('Geschenk'), overeenkomstig de aankoopprijs van Fluke-producten, zoals weergegeven in de tabel in sectie 2 hieronder.

Voor doeleinden van deze Actie, wordt de term Fluke-producten als volgt gedefinieerd en nader omschreven:

'Fluke-producten' betekent:
- Producten van Fluke IG, zoals vermeld op https://www.fluke.com/en-gb-products;
- Producten van Fluke Calibration, zoals vermeld op https://eu.flukecal.com/products (met uitzondering van zorgregelingen en kalibratieservices); en
- Producten van Fluke Networks, zoals vermeld op www.flukenetworks.com.
Dit sluit specifiek alle andere Fluke-producten uit, waaronder maar niet beperkt tot, Fluke Biomedical, Beha-Amprobe, Pomona, Comark, eMaint-software en Pacific Laser Systems.

2. Geschiktheid en actieperiode:

Voor de doeleinden van deze Actie moet een klant woonachtig zijn op het vasteland van de Europese Unie of in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Noorwegen, Zweden, Finland, Albanië, Bosnië-Herzegovina, IJsland, Macedonië of Servië. Om in aanmerking te komen voor het Geschenk van deze Actie, moet een klant een Fluke-product(en) aanschaffen voor een bedrag van minimaal € 200 gedurende de actieperiode die begint op 15 februari 2021 middernacht en eindigt om 23.59 uur op 30 juni 2021 (de 'Actieperiode').

Op de factuur/kassabon van de klant moet de aankoopdatum van het Fluke-product staan die binnen de actieperiode moet vallen. De officiële tijdsaanduiding voor de Actie is de tijdsaanduiding op de computer van de Sponsor. De Actie is alleen geldig voor aankopen die zijn gedaan tijdens de Actieperiode.

In aanmerking komende klanten kunnen aanspraak maken op één (1) Geschenk naar keuze, dat overeenkomt met de nettoprijs die de klant heeft betaald op het moment van aankoop van de Fluke-producten tijdens de Actieperiode (exclusief BTW en andere belastingen, verzending/verwerking en andere toeslagen), onder de onderstaande opties. Wanneer er op de facturen naast de Fluke-producten nog andere producten staan, worden alleen de bedragen met betrekking tot de Fluke-producten op die facturen in aanmerking genomen bij de beoordeling van Geschenk-categorieën, zoals hieronder aangegeven.


3. Instructies voor deelname aan de Actie:

Om het Geschenk te ontvangen, moeten alle in aanmerking komende klanten het onderstaande proces volgen:

a. Klanten moeten een claim indienen via het online registratieformulier van de Actie op www.fluke.nl/freefluke . Het Actieformulier moet volledig worden ingevuld en samen met een duidelijke, leesbare scan van de factuur van een tijdens de Actieperiode aangeschaft Fluke-product worden ingediend als bewijs van aankoop. Pakbonnen, inkooporders/orderbevestigingen worden niet geaccepteerd als aankoopbewijs. Facturen met een datum buiten de Actieperiode zijn uitgesloten en zullen niet in behandeling worden genomen.

b. Klanten moeten hun keuze voor het Geschenk selecteren in het online registratieformulier op basis van het bedrag dat overeenkomt met hun factuur.

c. Klanten mogen slechts één (1) claim per factuur registreren. Facturen kunnen niet worden gecombineerd of meer dan één keer worden gebruikt.

d. De sponsor accepteert geldige claims vanaf het begin van de actieperiode tot 30juli 2021 (‘deadline voor claims’). Claims die na deze datum worden ingediend, zullen worden afgewezen als ongeldig.

e. De sponsor zal de ingediende factuurscans, de door de klant geselecteerde geschenkopties en de formulieren verifiëren. In geval van afwijkingen in het formulier, het geselecteerde Geschenk en het factuurbedrag zoals verstrekt door een klant, heeft de Sponsor het recht om naar eigen goeddunken het juiste Geschenk aan die klant te verstrekken. Als de Sponsor vaststelt dat de claim van de klant niet voldoet aan de voorwaarden, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld.

f. Binnen 30 dagen vanaf de Deadline voor claims, stuurt de Sponsor of sturen zijn vertegenwoordigers het Geschenk naar het adres van de klant waarnaar het (de) in aanmerking komende Fluke-product(en) oorspronkelijk is (zijn) verzonden.

g. In het geval dat een klant zijn gratis geschenk niet heeft ontvangen, moet de klant de Sponsor op zijn vroegst, maar niet later dan 15 augustus 2021 op de hoogte te stellen. Claims voor het niet ontvangen die na deze datum worden ontvangen, worden uitsluitend naar goeddunken van de Sponsor afgehandeld.

4. Overige restricties en beperkingen van de Actie:

Deze Actie is een zelfstandige actie en is niet geldig in combinatie met andere acties, aanbiedingen, kortingen of vouchers. Het Geschenk kan niet worden verrekend met andere diensten of aankopen of worden gecombineerd met andere aanbiedingen, acties of contracten.

De klant en alle materialen die zijn ingediend bij de Sponsor in verband met de Actie, zijn geheel naar eigen goeddunken onderworpen aan verificatie en controle door de Sponsor. Alle materialen die worden ingediend in verband met de Actie die niet voldoen aan enig aspect van deze Actievoorwaarden, kunnen door de Sponsor geheel naar eigen goeddunken worden afgewezen en de klant kan worden gediskwalificeerd voor deelname aan de Actie.

Deelnemers aan deze Actie die Fluke-producten kopen voor of namens hun werkgever, gaan ermee akkoord om een geschenk(en) dat (die) in het kader van deze Actie wordt (worden) toegekend met betrekking tot dergelijke aankopen onmiddellijk aan hun werkgever te bezorgen en op verzoek het bewijs van een dergelijke levering te verstrekken. Deelnemers gaan verder akkoord met het beleid van hun werkgever met betrekking tot het accepteren van geschenken.

Werknemers, (onder)distributeurs, wederverkopers, agenten, groothandelaren en hun vertegenwoordigers of agenten, directeuren en functionarissen van sponsors, de moedermaatschappijen hiervan, gelieerde bedrijven, dochterondernemingen, distributeurs, vertegenwoordigers en de directe families van die personen (ouders, broers en zussen, kinderen en echtgenoot) en personen uit hetzelfde huishouden (al dan niet gerelateerd) komen niet in aanmerking voor deelname aan de Actie. Verder komen geen werknemers, functionarissen, directieleden, vertegenwoordigers of vertegenwoordigers van distributeurs of concurrerende gereedschapsfabrikanten in aanmerking voor deelname aan de Actie. Deze Actie is in overeenstemming met de geldende wetgeving niet van toepassing op de volgende personen: werknemers van overheden, agentschappen of internationale openbare organisaties; personen die voor of namens een dergelijke overheid of organisatie werkzaam zijn; werknemers van (semi-)overheidsbedrijven en -instellingen; personen die een politieke partij vertegenwoordigen, partijbestuursleden en -kandidaten. Deze Actie is ook niet van toepassing op zorgprofessionals, zijnde (a) personen (of entiteiten) die betrokken zijn bij de levering van zorgdiensten aan patiënten, of (b) personen (of entiteiten) die de aankoop, het leasen, aanbevelen, gebruiken, het regelen van de aankoop of de lease van of het voorschrijven van medische producten of diensten van de Sponsor regelen voor zorgprofessionals, waaronder inkoopagenten van artsen, praktijkmanagers van artsen en management binnen inkooporganisaties van een medische groep.

5. Vrijwaring:

De Sponsor en alle respectieve moederbedrijven, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve directeuren, functionarissen, professionele adviseurs, distributeurs, vertegenwoordigers, werknemers en agenten (gezamenlijk de "Vrijgestelde partijen") zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor: (a) late, verloren, verkeerd doorgestuurde, verminkte of vervormde of beschadigde communicaties, overdrachten of verzoeken tot terugbetaling inzake de Actie; (b) telefonische, elektronische, hardware-, software-, netwerk-, internet- of andere aan computer of communicatie gerelateerde storingen of defecten inzake de Actie; (c) onderbrekingen, letsel, verlies of schade rond de Actie, veroorzaakt door gebeurtenissen buiten de macht van de Sponsor of door onbevoegde menselijke tussenkomst; of (d) druk- of zetfouten in materiaal aangaande de Actie.

6. Vrijwaring van aansprakelijkheid en schadeloosstelling:

Tenzij door de wet verboden, stemt de klant er door deelname aan de Actie mee in om elke Vrijgestelde partij te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor elk(e) aansprakelijkheid, verplichting, letsel, claim, rechtsgeding, acties, kosten, uitgaven, verliezen of beschadigingen van alle soort, inclusief elke fiscale aansprakelijkheid of verlies van kansen, directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, die kunnen worden opgelegd aan, aangevoerd tegen of opgelopen door dergelijke Vrijgestelde partijen die voortvloeien uit of op enigerlei wijze betrekking hebben op deze Actie en de hieronder gedane aanbiedingen, inclusief, maar niet beperkt tot, waar die voortvloeien uit of verband houden met het volgende: (a) alle technische problemen of defecten van apparatuur (al dan niet onder de controle van Sponsor); (b) elke diefstal, ongeautoriseerde toegang of inmenging van derden; (c) elke verlate, verloren gegane, gewijzigde, beschadigde of verkeerd geplaatste aanvraag tot terugkoop (al dan niet na ontvangst daarvan door Sponsor, en al dan niet onder de controle van Sponsor); (d) enigerlei schade als gevolg van het functioneren van de postdienst; (e) enige afwijking van de waarde van het product dat in deze Actievoorwaarden staat vermeld; (f) elke fiscale aansprakelijkheid zijdens deelnemer; of (g) gebruik of misbruik van de in het kader van de Actie aangeboden producten.

7. Diversen:

De Actie en deze algemene voorwaarden zullen worden geregeld, opgevat en geïnterpreteerd volgens de wetten van het grondgebied waarin de Sponsor is opgericht, zonder enige conflicten of rechtskeuzebepalingen onder dergelijke wetgeving toe te passen die de constructie of interpretatie van een term hiervan zouden kunnen verwijzen naar de wetten van welke andere jurisdictie dan ook. Elke vordering tegen de Actie en deze voorwaarden mag alleen worden ingediend bij de staats- of federale rechtbanken in het grondgebied waarin de sponsor is opgericht, en elke partij bij een dergelijke actie stemt uitdrukkelijk in met de jurisdictie van die rechtbanken. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden in een rechtszaak onwettig of onuitvoerbaar worden verklaard, zal deze bepaling worden verwijderd en nietig worden verklaard, waarbij, op voorwaarde dat de fundamentele bepalingen in deze voorwaarden wettig en uitvoerbaar blijven, de resterende bepalingen van kracht en bindend blijven.

De klant wordt geacht deze voorwaarden en de besluiten van de Sponsor, welke in alle opzichten definitief en bindend zijn, te hebben geaccepteerd. Voor zover dit door de wet is toegestaan, behoudt de Sponsor zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen en de Actie of de deelname van welke persoon dan ook op te schorten of te annuleren, indien de administratie, beveiliging of wijze van behandeling van de Actie nadelig worden beïnvloed door een computervirus, ongeautoriseerde menselijke tussenkomst of andere oorzaken buiten de macht van de Sponsor of indien de Sponsor (naar diens eigen oordeel) op andere wijze of om een andere reden niet meer in staat is de Actie uit te voeren zoals deze is gepland.

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst die bepalend is voor de Actie en die bindend is voor de klant, waarbij geen enkele andere overeenkomst, mondeling of anderszins, bindend kan zijn met betrekking tot de Actie, tenzij deze in geschreven vorm ondertekend is door Sponsor. Indien enige andere documenten met betrekking tot de Actie en deze voorwaarden conflicteren of inconsistent zijn, zijn deze voorwaarden leidend. Voor zover wettelijk toegestaan, wordt geen afstand gedaan van enige bepaling van deze voorwaarden als gevolg van enige handeling tussen de klant en Sponsor, of als gevolg van het in gebreke blijven door de klant of Sponsor om de betreffende rechten uit te oefenen bij een gebeurtenis of een reeks van gebeurtenissen.

Elke klant die deze voorwaarden schendt, een wet, regel of bepaling met betrekking tot deelname aan de Actie overtreedt, de Actie of de in het kader hiervan aangeboden geschenken manipuleert of zich gedraagt op een wijze die nadelig of oneerlijk is jegens Sponsor, de Actie of een andere deelnemer (waarbij elk geval naar goeddunken van Sponsor wordt beoordeeld), kan door Sponsor worden uitgesloten van deelname aan de Actie en van alle overige rechten en rechtsmiddelen die ter beschikking staan.

Sponsors gebruik van de aan Sponsor verstrekte persoonlijke informatie van de klant is onderworpen aan het Privacybeleid van Sponsor (beschikbaar op http://en-us.fluke.com/site/privacy)). Als u vragen heeft over deze voorwaarden, mailt u dan naar privacypolicy@fluke.com of stuur schriftelijke vragen naar het adres dat hieronder vermeld staat.

8. Adresgegevens van de Sponsor:

Fluke Europe B.V., BIC 1, 5657 BX, Eindhoven

9. Auteursrecht en handelsmerken:

De actie en alle bijbehorende materialen vallen onder het auteursrecht © 2021 van Fluke Corporation. Alle rechten voorbehouden. Fluke is een geregistreerd handelsmerk van Fluke Corporation.

Registratie voor deze actie is alleen mogelijk tussen maandag 15 februari 2021 en woensdag 30 juni 2021.

Neem contact met ons op:

Adres informatie:N.V. Fluke Belgium S.A.
Gaston Crommenlaan 8
B-9050 GENT
Telefoon:02/40 22 100
Fax:02/40 22 101
E-mail:cs.be@fluke.com

Home   |   Overzicht van de site   |   Fluke SLA   |   Voorwaarden   |   Privacyverklaring   |   Disclaimer   |   © 1995 - 2023 Fluke Corporation