Kupte si Fluke, a získáte Fluke ZDARMA!

Děkujeme, že jste si zakoupili nástroj Fluke.

Vážíme si vaší důvěry v naši značku. Postupujte podle pokynů na tomto webu a požádejte o dárek. Mějte po ruce doklad o nákupu, digitální nebo fyzický. Informace o nákupu budete muset zadat později.

Nabídka platí do 30.06.2021
Pravidla akce

Krátké podmínky

Získejte přístroj Fluke zdarma za nákup ve výši 200 €.*

Jak získat bezplatný přístroj od Fluke:
1. Utraťte 200 € nebo více za jakýkoliv zahrnutý výrobek Fluke od 15. února 2021 do 30. června 2021.
• Nákupy musí být provedeny u autorizovaného distributora Fluke se sídlem v pevninské Evropské unii, Spojeném království, Švýcarsku, Norsku, Švédsku, Finsku, Albánii, Bosně a Hercegovině, na Islandu, v Makedonii nebo Srbsku.
• Budete potřebovat doklad o prodeji v podobě účtenky nebo faktury. Dodejky, objednávky a potvrzení objednávek nejsou přijatelným dokladem o prodeji.
• Této propagační akce se mohou zúčastnit pouze zahrnuté produkty Fluke.
• U online nákupů je třeba doklad o doručení, který uvádí přepravce, datum doručení a číslo elektronického sledování zásilky.
2. Uplatněte nárok na dárek online! Navštivte: www.fluke.cz/freefluke
3. Získejte a užijte si svůj nový přístroj Fluke!

*Platí další podmínky. Účastí na této propagační akci souhlasíte s podmínkami. Podmínky naleznete na webu www.fluke.cz/freefluke .

Úplné podmínky
Podmínky

1. Popis propagační akce:

Jako součást této propagační akce („propagační akce”), mají během období propagační akce (definované v části 3 níže) oprávnění koncoví zákazníci, kteří splní všechny požadavky uvedené dále v těchto podmínkách propagační akce, nárok na obdržení konkrétního akčního zboží Fluke v závislosti na původním nákupu zákazníka tak, jak je dále popsáno níže. V rámci propagační akce budou mít oprávnění zákazníci společnosti Fluke Europe B.V. nebo jejích přidružených právnických osob v pevninské Evropské unii, Spojeném království, Švýcarsku, Norsku, Švédsku, Finsku, Albánii, Bosně a Hercegovině, na Islandu, v Makedonii nebo Srbsku („pořadatel“), v každém případě provádějící transakce pod značkou Fluke IG, Fluke Calibration nebo Fluke Networks, nárok na zboží Fluke dle vlastní volby („dárek“), odpovídající nákupní ceně zboží Fluke tak, jak je uvedeno v tabulce v oddíle 2 níže.

Pro účely této reklamní akce je termín zboží Fluke definován a dále popsán následujícím způsobem:

„Zboží Fluke“ představuje:
- Produkty Fluke IG, které jsou uvedeny na webu https://www.fluke.com/en-gb-products,
- Produkty Fluke Calibration, které jsou uvedeny na webu https://eu.flukecal.com/products (s výjimkou servisních programů a kalibračních služeb) a
- Produkty Fluke Networks, které jsou uvedeny na webu https://www.flukenetworks.com.
Konkrétně tato nabídka vylučuje všechny další produkty Fluke, zejména Fluke Biomedical, Beha-Amprobe, Pomona, Comark, softwaru eMaint a Pacific Laser Systems.

2. Způsobilost a doba trvání propagační akce:

Pro účely této propagační akce musí mít zákazník trvalý pobyt nebo sídlo v pevninské Evropské unii, Spojeném království, Švýcarsku, Norsku, Švédsku, Finsku, Albánii, Bosně a Hercegovině, na Islandu, v Makedonii nebo Srbsku. Aby se mohl zúčastnit této propagační akce, musí si zákazník zakoupit produkty Fluke v hodnotě odpovídající minimálně částce 200 €, čímž získá národ na dárek během období propagační akce, která začíná ve 12:00 (SEČ) 15. února 2021 a končí v 23:59 (SEČ) 30. června 2021 („doba trvání propagační akce“).

Na faktuře/účtence zákazníka musí být uvedeno datum nákupu výrobku Fluke, které spadá do doby trvání propagační akce. Oficiálním zařízením časomíry pro účely propagační akce bude počítač pořadatele. Propagační akce se vztahuje pouze na nákupy provedené během doby trvání propagační akce.

Způsobilí zákazníci si mohou nárokovat jeden (1) dárek dle vlastní volby z níže uvedených možností odpovídající čisté ceně zaplacené zákazníkem v okamžiku nákupu produktů Fluke během doby trvání propagační akce (bez DPH a dalších prodejních daní, dopravného a balného a dalších příplatků). Pokud jsou na fakturách uvedeny i další produkty navíc k zahrnutým produktům Fluke, bude se při hodnocení kategorie dárku za rozhodující na takových fakturách považovat pouze částka týkající se produktů Fluke tak.


3. Pokyny, jak se zúčastnit propagační akce:

Aby mohli obdržet dárek, musí se všichni způsobilí zákazníci řídit níže uvedený postupem:

a. Zákazníci musí zaregistrovat svůj nárok prostřednictvím online registračního formuláře propagační akce na webu www.fluke.cz/freefluke . Formulář propagační akce musí být zcela vyplněn a odeslán společně s kvalitním a čitelným skenem faktury na produkt Fluke zakoupený v době trvání propagační akce, který slouží jako doklad o koupi. Dodejky, objednávky / potvrzení objednávek nejsou přijatelným dokladem nákupu. Faktury s daty mimo dobu trvání propagační akce nelze použít a nebudou vzaty v úvahu.

b. Zákazníci si budou muset vybrat svůj dárek na základě částky odpovídající jejich faktuře v online registračním formuláři.

c. Zákazníci si mohou zaregistrovat pouze jeden (1) nárok na fakturu. Faktury nelze dělit nebo používat více než jednou.

d. Pořadatel bude přijímat platné nároky od zahájení doby trvání propagační akce do 30. června 2021 („termín uplatnění nároků“). Nároky registrované po tomto datu budou odmítnuty jako neplatné.

e. Pořadatel ověří odeslané skeny faktur, zákazníkem zvolené dárky a formuláře. V případě nesrovnalostí ve formuláři, zvoleném dárku a částce na faktuře dodané zákazníkem bude pořadatel dle svého výhradního uvážení oprávněn poskytnout zákazníkovi správný dárek. Pokud pořadatel stanoví, že nárok zákazníka nesplňuje podmínky nebo je jiným způsobem nečitelný, bude zákazník vhodným způsobem informován.

f. Během 30 dní od termínu uplatnění nároků pořadatel nebo jeho zástupci odešlou dárek na adresu zákazníka, na kterou byly původně zaslány kvalifikované produkty Fluke.

g. V případě neobdržení bezplatného dárku musí zákazník informovat pořadatele co nejdříve, ale ne později než 15. srpna 2021. Nároky týkající se neobdržení dárku přijaté po tomto datu bude řešeny výhradně dle uvážení pořadatele.

4. Další omezení a pravidla propagační akce:

Tato propagační akce je samostatná propagační akce a neplatí ve spojení s jakýmikoliv dalšími propagačními akcemi, nabídkami, slevami nebo poukazy. Hodnotu dárku nelze uplatnit na jiné služby ani nákupy ani kombinovat s žádnými jinými zvláštními nabídkami, propagačními akcemi ani smlouvami.

Zákazník a všechny materiály odeslané pořadateli ve spojení s propagační akcí podléhají ověření a auditu pořadatele dle jeho výhradního a absolutního uvážení. Materiály odeslané ve spojení s propagační akcí, které nesplňují některý požadavek těchto podmínek propagační akce mohou být odmítnuty pořadatelem dle jeho výhradního a konečného uvážení a zákazník může být diskvalifikován z účasti na propagační akci.

Účastníci této propagační akce, kteří zakoupí produkty Fluke pro svého zaměstnavatele nebo jeho jménem souhlasí s neprodleným doručením získaných dárků v rámci této propagační akce svému zaměstnavateli a na vyžádání poskytnou doklad o takovém doručení. Účastníci dále souhlasí, že budou dodržovat zásady svého zaměstnavatele ohledně přijímání dárků.

Zaměstnanci, subdodavatelé, prodejci, obchodní zástupci, velkoobchodníci a jejich představitelé nebo obchodní zástupci, ředitelé a funkcionáři pořadatele, jeho mateřských společností, přidružených společností, poboček, distributorů, představitelů ani jejich přímí rodinní příslušníci (rodiče, sourozenci, děti a partneři) a osoby žijící ve stejné domácnosti (ať už ve vztahu nebo ne) se nemohou této propagační akce zúčastnit. Navíc nemají oprávnění k účasti v propagační akci žádní zaměstnanci, funkcionáři, ředitelé, představitelé či obchodní zástupci distributorů nebo výrobců konkurenčních přístrojů. Z této propagační akce jsou dle příslušných zákonů vyloučeny následující osoby: zaměstnanci státu nebo státního orgánu či veřejné mezinárodní organizace; osoby jednající s úřední pravomocí nebo v zastoupení takového státního orgánu či organizace; zaměstnanci společností, které jsou ve vlastnictví státu nebo pod státní kontrolou; osoby, které zastupují politickou stranu, činovníky politické strany a kandidáty. Z této propagační akce jsou vyloučeni pracovníci ve zdravotnictví, kteří jsou (a) fyzickými nebo právnickými osobami poskytujícími zdravotní služby pacientům, případně (b) fyzickými nebo právnickými osobami kupujícími, pronajímajícími, doporučujícími, používajícími nebo předepisujícími zdravotnické zboží nebo služby pořadatele či sjednávajícími jejich nákup nebo pronájem jménem pracovníků ve zdravotnictví, včetně nákupčích lékařů, manažerů lékařských ordinací a managementu organizací působících ve zdravotnictví.

5. Právní omezení:

Pořadatel a všechny z jeho nadřazených společností, poboček a přidružených společností a a žádní jejich jednotliví ředitelé, funkcionáři, odborní poradci, distributoři, představitelé, zaměstnanci ani obchodní zástupci (společně „vyloučené strany”) neponesou žádnou odpovědnost za: (a) jakákoliv opožděná, ztracená, chybně zaslaná, nečitelná nebo poškozená či nesrozumitelná sdělení, přenosy nebo žádosti o náhradu související s propagační akcí; (b) závady nebo selhání související s telefonem, elektronikou, hardwarem, softwarem, sítí, Internetem nebo jiné závady počítačů či komunikací týkající se propagační akce; (c) narušení, úrazy, ztráty či škody z propagační akce způsobené událostmi mimo kontrolu pořadatele nebo neoprávněnou osobou či jiným zásahem; a (d) jakékoliv tiskové či typografické chyby v libovolných materiálech souvisejících s propagační akcí.

6. Zbavení odpovědnosti a odškodnění:

S výjimkou zákonného zákazu, zákazník účastí v propagační akci zbavuje odpovědnosti a souhlasí s beztrestností a nevyžadováním škod po všech zapojených stranách z důvodu odpovědnosti, závazku, úrazu, nároku, soudní pře, jednání, nákladů, výdajů, ztráty nebo škod libovolného druhu, včetně jakékoliv daňové odpovědnosti nebo ztráty příležitosti, ať už přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné, která může vzniknout, být prosazována proti takové straně nebo utrpěna takovou stranou, vyplývající nebo jakýmkoliv způsobem v souvislosti s touto propagační akcí a níže provedenými nabídkami, zejména se situací vzniklých z následujících důvodů: (a) jakýchkoliv technických obtíží nebo selhání zařízení (ať už pod kontrolou pořadatele nebo ne); (b) jakékoliv krádeže, neoprávněného přístupu nebo zásahu třetí strany; (c) jakékoliv žádosti o uplatnění, která je opožděná, ztracená, upravená, poškozená nebo zaslaná na chybnou adresu (bez ohledu na to, zda situace nastane po přijetí pořadatelem a nebo zda je pod kontrolou pořadatele či ne); (d) jakýchkoliv škod vzniklých z důvodu činnosti poštovní služby; (e) jakýchkoliv změn v hodnotě produktu oproti uvedené v těchto podmínkách propagační akce; (f) jakékoliv daňové povinnosti vzniklé účastníkovi nebo (g) využití nebo zneužití produktů nabízených v rámci propagační akce.

7. Různé:

Propagační akce a tyto podmínky se budou řídit a budou vukládány podle zákonů země, v které má pořadatel sídlo, bez uplatnění jakýchkoliv rozporů nebo voleb právních ustanovení v rámci takových zákonů, které by mohly odkazovat výklad libovolné zde uvedené podmínky podle zákonů jakékoliv jiné jurisdikce. Jakýkoliv právní postup v souvislosti s propagační akcí a těmito podmínkami může být proveden pouze u státních (okresních) nebo federálních (krajských) soudů nacházejících se v zemi, v které má pořadatel sídlo, a všechny strany s účastí na této akci výslovně souhlasí s jurisdikcí těchto soudů. Pokud je jakékoliv ustanovení těchto podmínek považováno za neplatné nebo nevymahatelné v soudním řízení, bude platnost takového ustanovení ukončena a ustanovení bude považováno za neplatné a, za předpokladu, že základní podmínky těchto podmínek zůstanou právně platné a vymahatelné, bude zbylá část těchto podmínek platná a závazná.

Zákazník je vázán těmito podmínkami a rozhodnutími pořadatele, která jsou ve všech ohledech konečná a závazná. V rozsahu povoleném zákonem si pořadatel vyhrazuje právo kdykoliv tyto podmínjy změnit dle svého výhradního a absolutního uvážení a propagační akci nebo účast libovolného zákazníka v propagační akci pozastavit nebo zrušit, pokud počítačové viry, neoprávněný zásah osob nebo jiné příčiny mimo kontrolu pořadatele ovlivní správu, zabezpečení nebo průběh propagační akce, pořadatel nebude jiným způsobem schopen (což je určeno dle jeho výhradního a absolutního uvážení) zajistit propagační akci jak bylo plánováno nebo dle jeho výhradního a absolutního uvážení z jakýchkoliv dalších důvodů určených pořadatelem jako přiměřených.

Tyto podmínky představují úplné ujednání týkající se propagační akce a jsou pro zákazníka závazné. Žádné další ujednání, slovní či jiné, nebude ohledně propagační akci závazné, nebude-li mít písemnou formu a nebude podepsáno pořadatelem. V případě rozporu nebo nesouladu mezi dalšími dokumenty týkajícími se propagační akce a těmito podmínami mají tyto podmínky přednost. V jakémkoliv případě nebo řadě případů nelze v maximálním rozsahu poskytovaném zákony při jakémkoliv jednání mezi zákazníkem a pořadatelem předpokládat vzdání se platnosti libovolných ustanovení těchto podmínek nebo nevyužití svých uvedených práv zákazníkem či pořadatelem.

Jakýkoliv zákazník, který poruší tyto podmínky, poruší jakékoliv zákony, pravidla nebo předpisy ve spojení s účastí v propagační akci, manipuluje s průběhem propagační akce nebo se zapojuje do jednání, které je škodlivé nebo neférové vůči pořadateli, propagační akci nebo jinému účastníkovi (v každém případě určeno dle výhradního a absolutního uvážení pořadatele) bude diskvalifikován z účasti v propagační akci a z možnosti využití všech dalších práv a dostupných opravných prostředků v rámci zákona.

Využívání osobních údajů zákazníka poskytnutých pořadateli podléhá zásadám ochrany osobních údajů pořadatele (dostupné na webové adrese http://cs-cz.fluke.com/site/privacy). Máte-li jakékoliv dotazy na tyto podmínky nebo propagační akci, zašlete je e-mailem na adresu privacypolicy@fluke.com nebo zašlete písemně dotazy na adresu uvedenou níže.

8. Informace o adrese pořadatele:

Fluke Europe B.V., BIC 1, 5657 BX, Eindhoven, Nizozemsko.

9. Poznámky týkající se autorských práv a ochranných známek:

Propagační akce a všechny doprovodné materiály jsou chráněny autorskými právy © 2021 společnosti Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. FLUKE je registrovaná obchodní známka společnosti Fluke Corporation.

Registrace v této kampani je možná jen mezi 15. února 2021 a 30. června 2021.

Kontaktujte nás:

Informace o adrese:Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
E-mail:cee.cs@fluke.com

Domů   |   Mapa stránek   |   Fluke Licencní Smlouva   |   Podmínky   |   Prohlášení o ochraně osobních dat   |   Právní prohlášení   |   © 1995 - 2023 Fluke Corporation