Køb et Fluke Få et EKSTRA Fluke

Tak, fordi du har købt et Fluke-instrument. Vi værdsætter din tillid til vores brand.

Følg trinnene på dette websted for at anmode om din gave. Har købsbevis, digitalt eller fysisk, til rådighed. Du skal indtaste oplysninger om dit køb senere.

Tilbuddet gælder indtil 30.06.2021
Kampagneregler

Korte vilkår og betingelser

Få et gratis Fluke værktøj med et køb på 1500 kr.*

Sådan modtager du dit gratis værktøj fra Fluke:
1. Brug 1500 kr eller mere på et kvalificeret Fluke produkt mellem 15. februar 2021 og 30. juni 2021.
• Køb skal foretages fra en autoriseret Fluke forhandler med base i Den Europæiske Union, Storbritannien, Schweiz, Norge, Sverige, Finland, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Island, Makedonien og Serbien.
• Salgsbevis i form af en enkelt kvittering eller faktura er påkrævet. Følgesedler, købsordrer/ordrebekræftelser accepteres ikke som købsbevis.
• Kun kvalificerende Fluke produkter er berettigede ved denne kampagne.
• Ved onlinekøb kræves leveringsbevis, der angiver leveringsselskabet, leveringsdato og elektronisk trackingnummer.
2. Indløs din gave online.Besøg: www.fluke.dk/freefluke
3. Modtag og brug dit nye Fluke værktøj

*Yderligere vilkår og betingelser er gældende.Når du deltager i denne kampagne, accepterer du vilkårene og betingelserne.Se vilkår og betingelser på www.fluke.dk/freefluke .

Fulde vilkår og betingelser
Vilkår og betingelser

1. Beskrivelse af kampagne:

De kvalificerede slutbruger kunder, der opfylder alle kravene, som er angivet i disse vilkår og betingelser for kampagnen er, som en del af denne kampagne ("Kampagnen"), i løbet af kampagneperioden (defineret i afsnit 3 nedenfor), berettigede til at modtage et specifikt specielt Fluke produkt, afhængigt af kundens initiale køb som beskrevet yderligere nedenfor.Under kampagnen vil kvalificerede kunder af Fluke Europe BV eller dets tilknyttede juridiske enheder i Den Europæiske Union, Storbritannien, Schweiz, Norge, Sverige, Finland, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Island, Makedonien og Serbien ("Sponsor"), der i hvert tilfælde handler under Fluke IG, Fluke Calibration eller Fluke Networks brandet, være berettiget til at modtage et Fluke produkt efter eget valg ("Gave") svarende til købsprisen på Fluke produkter, som vist i tabellen i afsnit 2 nedenfor.

I henhold til nedenstående defineres og beskrives det nærmere, hvad Fluke produkter dækker over i forbindelse med denne kampagne:

Med"Fluke produkter" menes der:
- Fluke IG produkter, som angivet på https://www.fluke.com/en-gb-products;
- Fluke kalibreringsprodukter, som angivet på https://eu.flukecal.com/products (undtagen Care Plans & Calibration Services); og
- Fluke Networks produkter, som angivet på www.flukenetworks.com.
Dette udelukker specifikt alle andre Fluke produkter inklusive, men ikke begrænset til, Fluke Biomedical, Beha-Amprobe, Pomona, Comark, eMaint software og Pacific Laser Systems.

2. Berettigelse og kampagneperiode:

I forbindelse med denne kampagne skal en kunde være bosiddende inden for Den Europæiske Union, Storbritannien, Schweiz, Norge, Sverige, Finland, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Island, Makedonien eller Serbien.For at være berettiget til denne kampagne skal en kunde købe Fluke produkt(er) på mindst et beløb på 1500 kr for at være berettiget til gaven i kampagneperioden, der starter kl. 12.00 (CET) den 15. februar. 2021og slutter kl. 23:59 (CET) den 30. juni 2021 ("Kampagneperioden").

Købsdatoen på Fluke produktet skal fremgå af kundens faktura/kvittering, og den skal ligge inden for kampagneperioden.Kampagnens officielle tidtagningsenhed udgøres udelukkende af sponsorens computer.Kampagnen er kun gældende for køb, der er foretaget i løbet af kampagneperioden.

Kvalificerede kunder kan kræve én (1) Gave efter eget valg svarende til den nettopris, der betales af kunden på tidspunktet for køb af Fluke produkterne i kampagneperioden (eksklusive moms og anden skat eller afgift, forsendelse/håndtering og andre tillæg)blandt nedenstående muligheder. Hvor fakturaer indeholder andre produkter, ud over de kvalificerede Fluke produkter, vil kun de beløb, der vedrører Fluke produkterne på sådanne fakturaer blive taget i betragtning.


3. Instruktioner om, hvordan man deltager i kampagnen:

Alle berettigede kunder skal følge processen som beskrevet nedenfor for at modtage gaven:

a. Kunder skal registrere et krav via Kampagnens online registreringsformular på www.fluke.dk/freefluke .Kampagneformularen skal udfyldes fuldstændigt og indsendes sammen med et købsbevis i form af en tydelig, læselig scanning af Fluke produktets faktura, hvoraf det fremgår at det er købt i løbet af kampagneperioden.Følgesedler, købsordrer/ordrebekræftelser accepteres ikke som købsbevis.Fakturaer med datoer, der ligger uden for kampagneperioden, er ikke gyldige og vil ikke blive taget i betragtning.

b. På online registreringsformularen skal kunderne angive deres valg af gave, som skal baseres på beløbet, der fremgår af deres faktura.

c. Kunder må kun registrere et (1) krav pr. faktura.Fakturaer kan ikke lægges sammen eller bruges mere end én gang.

d. Sponsor accepterer gyldige krav fra begyndelsen af kampagneperioden indtil 30.juli 2021 ("Reklamationsfrist").Krav, der registreres efter denne dato, afvises som ugyldige.

e. Sponsoren skal verificere de indsendte skanninger af fakturaer, gavemulighederne valgt af kunden og formularerne.Såfremt en kunde har indsendt en formular, hvorpå der fremgår uoverensstemmelser såsom den valgte gave og fakturabeløbet, er sponsoren efter eget skøn i sin gode ret til at levere den rigtige gave til denne kunde.Såfremt sponsoren fastslår, at kundens krav ikke opfylder vilkårerne og betingelserne eller på anden måde er uberettiget, bliver kunden informeret herom.

f. Inden for 30 dage efter ansøgningsfristen sender sponsor eller dets repræsentanter gaven til den adresse hos kunden, hvortil det (de) kvalificerende Fluke produkt oprindeligt blev sendt.

g. I tilfælde af manglende modtagelse af den gratis gave, skal kunden informere Sponsor tidligst, men senest den 15. august 2021. Krav om manglende modtagelse, der modtages efter denne dato håndteres udelukkende efter sponsors skøn.

4. Andre restriktioner og begrænsninger i forbindelse med kampagnen:

Denne kampagne er en enkeltstående kampagne, der er ikke gyldig i forbindelse med andre kampagner, tilbud, rabatter eller værdikuponer.Det er ikke muligt at modregne gaven i andre tjenester eller køb eller kombinere den med nogen former for særtilbud, kampagner eller kontrakter.

Kunden samt alt materiale, der indsendes til sponsoren i forbindelse med kampagnen, er underlagt sponsorens kontrol og revision, som udføres efter egne og ubegrænsede skønsbeføjelser.Sponsoren kan efter egne og ubegrænsede skønsbeføjelser afvise alle typer af materiale, der blev indsendt i forbindelse med kampagnen, som ikke overholder nogen af kravene til disse kampagnevilkår og -betingelser, hvilket kan medføre at kunden diskvalificeres fra at deltage i kampagnen.

Deltagere i denne kampagne, der køber Fluke produkter for eller på vegne af deres arbejdsgiver, accepterer straks at levere enhver gave, der er tildelt under denne kampagne med hensyn til sådanne køb til deres arbejdsgiver, og at fremlægge bevis for en sådan levering efter anmodning.Deltagerne accepterer desuden at overholde deres arbejdsgivers politik vedrørende modtagelse af gaver.

Sponsorens medarbejdere, (under-) distributører, forhandlere, agenter, grossister og deres repræsentanter eller agenter, bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere, samt dennes moderselskaber, tilknyttede virksomheder, datterselskaber, distributører, repræsentanter og disse personers nærmeste familier (forældre, søskende, børn og ægtefælle) og personer, der bor i samme husstand (hvad enten de er beslægtede eller ej) er ikke berettigede til at deltage i kampagnen.Derudover er ingen ansatte, ledende medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, repræsentanter eller agenter for distributører eller konkurrerende værktøjsproducenter berettigede til at deltage i kampagnen.Denne kampagne er ved lov ikke gældende for de følgende personer: Regeringsansatte eller ansatte ved en myndighed eller en offentlig international organisation; personer, der handler i embeds medfør for eller på vegne af en sådan myndighed eller organisation; ansatte i regeringsejede virksomheder eller som er underlagt regeringskontrol; personer, der repræsenterer et politisk parti, partimedlemmer og kandidater.Denne kampagne gælder heller ikke for sundhedspersonale, der er (a) enkeltpersoner (eller enheder) involveret i levering af sundhedsydelser til patienter, eller (b) enkeltpersoner (eller enheder), der køber, leaser, anbefaler, bruger, sørger for køb eller leasing af eller ordinerer sponsorens medicinske produkter eller tjenester på vegne af sundhedspersonale, herunder lægers indkøbsagenter, læger og ledelse inden for indkøbsorganisationer i medicinalindustrien.

5. Ansvarsfraskrivelse:

Sponsoren og hvert af dennes moderselskaber, datterselskaber og tilknyttede selskaber samt hver af deres respektive bestyrelsesmedlemmer, ledende medarbejdere, professionelle rådgivere, distributører, repræsentanter, ansatte og agenter (samlet benævnt som “de ansvarsfriholdte parter”) er ikke ansvarlige eller har noget ansvar for:(a) enhver for sent modtaget, mistet, fejlledt, forvansket eller forvrænget eller beskadiget meddelelse, transmissioner eller anmodninger om indløsning i forbindelse med kampagnen; (b) telefon-, elektroniske-, hardware-, software-, netværks-, internet- eller andre computer- eller kommunikationsrelaterede fejl eller fejl i forbindelse med kampagnen; (c) enhver kampagneafbrydelse, kvæstelser, tab eller skader forårsaget af begivenheder uden for sponsorens kontrol eller af ikke-autoriseret menneskelig eller anden intervention; eller (d) eventuelle tryk- eller typografiske fejl i materiale, der er forbundet med kampagnen.

6. Ansvarsfritagelse og erstatning:

Medmindre andre forhold i forbindelse med deltagelse i kampagnen er forbudt ved lov, accepterer kunden at erstatte, uskadeligholde samt fritage hver part for ethvert ansvar, forpligtelse, skade, krav, retssag, handling, omkostning, udgift, tab eller skade af enhver art, herunder enhver skatteforpligtelse eller tab af muligheder, hvad enten det er direkte, indirekte, særlig, tilfældig eller i følgeskab, der kan pålægges, hævdes eller pådrages af en sådan fritaget part, som opstår på baggrund af eller på nogen måde forholder sig til kampagnen og tilbudene fremsat nedenfor, herunder, men ikke begrænset til, når det opstår som følge af eller vedrører følgende:(a) alle typer af tekniske vanskeligheder eller fejlbehæftet udstyr (uanset om det er under sponsorens kontrol eller ej); (b) ethvert tyveri, uautoriseret adgang eller indblanding fra tredjepart; (c) enhver anmodning om indløsning, der er forsinket, mistet, ændret, beskadiget eller fejlsendt (uanset om de er modtaget af sponsoren eller ej, og om de er under sponsorens kontrol eller ej); (d) eventuelle skader på grund af posttjenestens drift; (e) enhver variation i produktværdien i forhold til den, der er anført i disse kampagnevilkår og -betingelser; (f) enhver skatteforpligtelse, som deltager pådrager sig; eller (g) brug eller misbrug af de produkter, der tilbydes under kampagnen.

7. Diverse:

Kampagnen og disse vilkår og betingelser vil blive reguleret, forstået og fortolket i henhold til lovene i det område, hvor Sponsor er registreret, uden at anvende nogen konflikter eller lovvalgsbestemmelser i henhold til en sådan lov, der kan henvise forståelsen eller fortolkningen af et vilkårligt udtryk heri til lovene i enhver anden jurisdiktion.Enhver sag, der anlægges vedrørende kampagnen og disse vilkår og betingelser, må kun anlægges ved de statslige eller føderale domstole i det område, hvor sponsoren er registreret, og hver part i en sådan sag giver udtrykkeligt samtykke til disse domstoles jurisdiktion.Såfremt en bestemmelse i disse vilkår og betingelser anses for at være ulovlig eller ikke kan håndhæves i en retssag, skal denne bestemmelse være ude af kraft og ikke tages i betragtning. Forudsat at de grundlæggende vilkår og betingelser i disse vilkår og betingelser forbliver lovlige og kan håndhæves, skal den resterende del af disse vilkår og betingelser stadig tages i betragtning og være bindende.

Kunden er bundet af disse vilkår og betingelser samt af sponsorens afgørelser, som er endelige og bindende i alle henseender.Sponsoren forbeholder sig ret til på et hvilket som helst tidspunkt, at ændre disse vilkår og betingelser efter egne og ubegrænsede skønsbeføjelser i det omfang at loven tillader det, samt til at suspendere eller stoppe kampagnen eller enhver kundes deltagelse i kampagnen, såfremt computervirus, uautoriseret menneskelig indgriben eller andre årsager uden for sponsorens kontrol påvirker administrationen, sikkerheden eller gennemførelsen af kampagnen, eller at sponsoren ikke (som fastsat efter egne og ubegrænsede skønsbeføjelser) er i stand til at gennemføre kampagnen som planlagt, eller af en anden grund fastsat af sponsoren som værende passende i henhold til egne og ubegrænsede skønsbeføjelser.

Disse vilkår og betingelser udgør hele aftalen og regulerer kampagnen samt binding af kunden, og ingen anden aftale, mundtlig eller på anden måde, er bindende for kampagnen, medmindre den er skriftlig og underskrevet af sponsoren.I tilfælde af tvist eller uoverensstemmelse mellem andre dokumenter, der vedrører kampagnen og disse vilkår og betingelser, skal disse vilkår og betingelser være gældende.Som fastsat i lovgivningen, vil der i videst muligt omfang ikke blive givet afkald på nogen bestemmelse i disse vilkår og betingelser når det drejer sig om handel mellem kunden og sponsoren. Det samme grundlag er udgangspunktet når det gælder manglende overholdelse fra kundens eller sponsorens side til at at hævde sine rettigheder herunder ved nogen hændelse, eller ved en række hændelser.

Enhver kunde, der overtræder disse vilkår og betingelser, eller overtræder enhver lov, regel eller forskrift i forbindelse med deltagelse i kampagnen, manipulerer kampagnedriften eller udviser en adfærd, der er skadelig eller urimelig for sponsoren, kampagnen eller enhver anden deltager (i begge tilfælde som fastsat efter egne og ubegrænsede skønsbeføjelser) er underlagt diskvalifikation fra deltagelse i kampagnen og alle andre rettigheder og procedurer, der er tilgængelige i henhold til loven.

Sponsorens brug af kundens personoplysninger, som denne leverer til sponsoren, er underlagt sponsorens politik om beskyttelse af privatlivets fred (tilgængelig på http://en-us.fluke.com/site/privacy). If Såfremt du har spørgsmål til disse vilkår og betingelser eller kampagnen, bedes du e-maile dem til privacypolicy@fluke.com eller sende skriftlige spørgsmål til den nedenfor angivne adresse.

8. Sponsorens adresseoplysninger:

Fluke Europe BV, BIC 1, 5657 BX, Eindhoven, Holland.

9. Meddelelser om copyright og varemærker:

Fluke Corporation har copyright © 2021 over kampagnen og alt ledsagende materiale.Alle rettigheder forbeholdes.FLUKE er et registreret varemærke tilhørende Fluke Corporation.

Kontakt oss:

Adresse information:Fluke Danmark A/S
Formervangen 28
DK2600 Glostrup
Danmark
Telefonnummer:70 23 58 53
E-mail:cs.dk@fluke.com

Hjem   |   Oversigt over websted   |   Fluke SLA   |   Vilkår og betingelser   |   Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger   |   Ansvarsfraskrivelse   |   © 1995 - 2021 Fluke Corporation