Køb et Fluke termisk billedkamera Ti480PRO eller TiX580 og få en ekstra GRATIS Fluke

Tak, fordi du har købt et Fluke-instrument. Vi værdsætter din tillid til vores brand.

Følg trinnene på dette websted for at anmode om din gave. Har købsbevis, digitalt eller fysisk, til rådighed. Du skal indtaste oplysninger om dit køb senere.

Tilbuddet gælder indtil 30.06.2023
Kampagneregler
Køb et Fluke termisk kamera, Ti480 PRO eller TiX580, og vælg en GRATIS gave fra Fluke

FLK-LENS/TELE2, 4335350; FLK-LENS/WIDE2, 4335361; FLUKE-279FC I/B, 4989200; FLK-PTI120 9H, 5302512


Sådan modtager du din GRATIS gave fra Fluke:

• Køb et kvalificeret Fluke termisk kamera Ti480 PRO eller TiX580 mellem 1. marts 2023 og 30. juni 2023.
• Slutbrugere, der er bosiddende i Den Europæiske Union, Storbritannien, Schweiz, Norge, Sverige, Finland, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Island, Nordmakedonien og Serbien er berettiget til at deltage i denne kampagne. Køb skal foretages fra en autoriseret Fluke distributør i det land, hvor kunden er bosiddende.
• Salgsbevis i form af en enkelt kvittering eller faktura er påkrævet. Følgesedler, købsordrer/ordrebekræftelser accepteres ikke som købsbevis.
• Andre produkter end de kvalificerende produkter er IKKE berettiget til denne kampagne.
• Hvis dette var et onlinekøb, kræves der leveringsbevis, der angiver transportvirksomhed, leveringsdato og elektronisk trackingnummer.
Indløs din gave fra Fluke online! Besøg: www.fluke.dk/freefluke-claim
Få og nyd din nye gratis gave fra Fluke!
*Yderligere vilkår og betingelser er gældende. Når du deltager i denne kampagne, accepterer du vilkårene og betingelserne. Se vilkårene og betingelserne på www.fluke.dk/freefluke

Vilkår og betingelser

1. Beskrivelse af kampagne:

Som en del af dette kampagnetilbud ("kampagnetilbuddet") er berettigede slutbrugerkunder i kampagneperioden (defineret i afsnit 3 nedenfor), der opfylder alle kravene i disse vilkår og betingelser for kampagnetilbuddet, berettiget til at modtage et gratis Fluke værktøj, som beskrevet nedenfor. I løbet af kampagnetilbuddet er berettigede slutbrugerkunder hos Fluke Europe B.V. eller dets tilknyttede juridiske enheder ("sponsor"), der i hvert tilfælde handler under Fluke mærket, berettiget til at modtage et Fluke værktøj efter eget valg fra: FLK-LENS/TELE2, 4335350; FLK-LENS/WIDE2, 4335361; FLUKE-279FC I/B, 4989200; FLK-PTI120 9H, 5302512 ("Gave") ved køb af kvalificerende Fluke produkt(er) som angivet nedenfor:

"Fluke produkter" betyder ethvert af følgende Fluke produkt(er) som anført nedenfor:

Modelbeskrivelse Produktnummer

FLK-TI480-PRO 60HZ infrarødt kamera 640X480; SR 4947326
FLK-TI480-PRO 9HZ infrarødt kamera 640X480; SR 4947332
FLK-TIX580 60HZ infrarødt kamera; 640X480; SR 4842073
FLK-TIX580 9HZ infrarødt kamera; 640X480; SR 4841945

Dette udelukker specifikt alle andre Fluke produkter, herunder, men ikke begrænset til, Fluke IG produkter, der ikke er angivet ovenfor, og produkter fra Fluke Calibration, Fluke Networks, Fluke Biomedical, Beha-Amprobe, Pomona, Comark, eMaint software og Pacific Laser Systems.

2. Berettigelse og kampagnetilbudsperiode:

I forbindelse med dette kampagnetilbud skal en kunde være en slutbruger og være bosiddende inden for Den Europæiske Union, Storbritannien, Schweiz, Norge, Sverige, Finland, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Island, Makedonien eller Serbien. For at være berettiget til dette kampagnetilbud skal en kunde købe et Fluke produkt i kampagneperioden, der starter kl. 12:00 den 1. marts 2023 og slutter kl. 23:59 den 30. juni 2023 ("kampagnetilbudsperioden").

Kundens faktura/kvittering skal vise datoen for køb af Fluke produktet, som skal falde inden for kampagneperioden. Kampagnens officielle tidtagningsenhed udgøres udelukkende af sponsorens computer. Kampagnen er kun gældende for køb, der er foretaget i løbet af kampagneperioden.

Berettigede kunder kan gøre krav på en (1) gave efter eget valg pr. Fluke produkt blandt de muligheder, der er angivet ovenfor, eller som tilbydes som et alternativ til kunden fra tid til anden, svarende til den nettopris, som kunden betaler for de kvalificerende Fluke produkter til denne kampagne på tidspunktet for køb af Fluke produkterne i kampagneperioden (eksklusive moms og andre omsætningsafgifter, forsendelse/håndtering og andre tillæg). Hvis der på fakturaerne er anført andre produkter ud over Fluke produktet/produkterne, vil kun beløbene vedrørende Fluke produkterne på sådanne fakturaer blive taget i betragtning ved vurderingen af gavens berettigelse.

3. Instruktioner om, hvordan man deltager i kampagnen:

Alle berettigede kunder skal følge processen som beskrevet nedenfor for at modtage gaven:

a. Kunder skal registrere et krav via kampagnetilbuddets online registreringsformular på www.fluke.dk/freefluke-claim . Kampagnetilbudsformularen skal udfyldes fuldstændigt og indsendes sammen med et købsbevis i form af en tydelig, læselig scanning af Fluke produktets faktura, hvoraf det fremgår at det er købt i løbet af kampagneperioden. Følgesedler, købsordrer/ordrebekræftelser accepteres ikke som købsbevis. Fakturaer med datoer, der ligger uden for kampagneperioden, er ikke gyldige og vil ikke blive taget i betragtning. For at modtage gaven kræves det udover købsbeviset at kundens adresse fremsendes.

b. Kunderne skal vælge en gave i online registreringsformularen fra de to muligheder i første afsnit ovenfor.

c. Kunder må kun registrere ét (1) krav på gave pr. Fluke produkt. Fakturaer kan ikke lægges sammen eller bruges mere end én gang.

d. Sponsor vil acceptere gyldige krav indtil 31. august 2023 (Deadline for krav) med et købsbevis mellem 1. marts og 30. juni. Krav, der registreres efter denne dato, afvises som ugyldige.

e. Sponsoren skal verificere de indsendte skanninger af fakturaer, gavemulighederne og formularerne. I tilfælde af uoverensstemmelser i skemaet, såsom manglende køb af et Fluke produkt, har sponsor efter eget skøn ret til at afgøre, om kunden er berettiget til at modtage gaven. Såfremt sponsoren fastslår, at kundens krav ikke opfylder vilkårerne og betingelserne eller på anden måde er uberettiget, bliver kunden informeret herom.

f. Sponsoren eller dennes repræsentanter skal ikke senere end 45 dage efter deadline for krav afsende gaven til den adresse, som kunden har angivet.

g. I tilfælde af manglende modtagelse af den gratis gave, skal kunden informere sponsor hurtigst muligt, men senest den 31. august 2023. Krav om manglende modtagelse, der modtages efter denne dato håndteres udelukkende efter sponsors skøn.

4. Andre restriktioner og begrænsninger i forbindelse med kampagnen:

Dette kampagnetilbud er et enkeltstående kampagnetilbud, der ikke er gyldigt i forbindelse med andre kampagnetilbud, tilbud, rabatter eller værdikuponer. Det er ikke muligt at modregne gaven i andre tjenester eller køb eller kombinere den med nogen former for særtilbud, kampagnetilbud eller kontrakter.

Kunden samt alt materiale, der indsendes til sponsoren i forbindelse med kampagnen, er underlagt sponsorens kontrol og revision, som udføres efter egne og ubegrænsede skønsbeføjelser. Sponsoren kan efter egne og ubegrænsede skønsbeføjelser afvise alle typer af materiale, der blev indsendt i forbindelse med kampagnen, som ikke overholder nogen af kravene til disse kampagnevilkår og -betingelser, hvilket kan medføre at kunden diskvalificeres fra at deltage i kampagnen.

Deltagere i denne kampagne, der køber Fluke produkter for eller på vegne af deres arbejdsgiver, accepterer omgående at levere enhver gave, der tildeles i henhold til denne kampagne med hensyn til sådanne køb, til deres arbejdsgiver og på anmodning at fremlægge dokumentation for en sådan levering. Deltagerne accepterer desuden at overholde deres arbejdsgivers politik vedrørende modtagelse af gaver.

Medarbejdere, (under)distributører og deres repræsentanter eller agenter, direktører og funktionærer hos sponsor, deres moderselskaber, tilknyttede selskaber, datterselskaber, distributører, repræsentanter og disse personers nærmeste familier (forældre, søskende, børn og ægtefælle) og personer, der bor i samme husstand (uanset om de er beslægtede eller ej), er ikke berettiget til at deltage i kampagnen. Derudover er ingen ansatte, ledende medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, repræsentanter eller agenter for distributører eller konkurrerende værktøjsproducenter berettigede til at deltage i kampagnen. Denne kampagne er ved lov ikke gældende for de følgende personer: Regeringsansatte eller ansatte ved en myndighed eller en offentlig international organisation; personer, der handler i embeds medfør for eller på vegne af en sådan myndighed eller organisation; ansatte i regeringsejede virksomheder eller som er underlagt regeringskontrol; personer, der repræsenterer et politisk parti, partimedlemmer og kandidater. Denne kampagne gælder heller ikke for sundhedspersonale, der er (a) enkeltpersoner (eller enheder) involveret i levering af sundhedsydelser til patienter, eller (b) enkeltpersoner (eller enheder), der køber, leaser, anbefaler, bruger, sørger for køb eller leasing af eller ordinerer sponsorens medicinske produkter eller tjenester på vegne af sundhedspersonale, herunder lægers indkøbsagenter, læger og ledelse inden for indkøbsorganisationer i medicinalindustrien.

5. Ansvarsfraskrivelse:

Sponsoren og hvert af dennes moderselskaber, datterselskaber og tilknyttede selskaber samt hver af deres respektive bestyrelsesmedlemmer, ledende medarbejdere, professionelle rådgivere, distributører, repræsentanter, ansatte og agenter (samlet benævnt som "de ansvarsfriholdte parter") er ikke ansvarlige eller har noget ansvar for: (a) enhver for sent modtaget, mistet, fejlsendt, forvansket eller forvrænget eller beskadigede kommunikationer, transmissioner eller anmodninger om indløsning i forbindelse med kampagnen; (b) telefon-, elektronisk-, hardware-, software-, netværks-, internet- eller andre computer- eller kommunikationsrelaterede fejl eller fejl i forbindelse med kampagnen; (c) enhver kampagneafbrydelse, kvæstelser, tab eller skader forårsaget af begivenheder uden for sponsorens kontrol eller af ikke-autoriseret menneskelig eller anden intervention; eller (d) eventuelle tryk- eller typografiske fejl i materiale, der er forbundet med kampagnen.


6. Ansvarsfritagelse og erstatning:

Medmindre andet er forbudt ved lov, fritager og accepterer kunden ved at deltage i kampagnetilbuddet, at skadesløsholde hver frigivet part fra ethvert erstatningsansvar, forpligtelse, skade, krav, sagsanlæg, handling, omkostninger, udgift, tab eller skade af enhver art, herunder eventuel skattepligt eller tab af muligheder, uanset om det er direkte, indirekte, speciel, tilfældig eller følgemæssig, der kan pålægges, hævdet mod eller pådraget af en sådan frigivet part, der opstår som følge af eller på nogen måde vedrører kampagnen og de tilbud, der fremsættes herunder, herunder, men ikke begrænset til, hvis den opstår som følge af eller i forbindelse med følgende: (a) eventuelle tekniske vanskeligheder eller funktionsfejl i udstyret (uanset om det er under sponsors kontrol eller ej), (b) ethvert tyveri, uautoriseret adgang eller tredjeparts interferens, (c) enhver anmodning om indfrielse, der er forsinket, tabt, ændret, beskadiget eller fejladresseret (uanset om de er modtaget af sponsor eller ej, og hvorvidt det er under sponsors kontrol) (d) eventuelle skader som følge af postvæsenets håndtering; (e) enhver variation i produktværdien i forhold til den, der er angivet i disse kampagnevilkår og -betingelser, (f) eventuel skattepligt, som deltageren pådrager sig, eller (g) brug eller misbrug af de produkter, der tilbydes under kampagnen.

7. Diverse:

Kampagnetilbuddet og disse vilkår og betingelser vil blive reguleret, forstået og fortolket i henhold til lovene i det område, hvor Sponsor er registreret, uden at anvende nogen konflikter eller lovvalgsbestemmelser i henhold til en sådan lov, der kan henvise forståelsen eller fortolkningen af et vilkårligt udtryk heri til lovene i enhver anden jurisdiktion. Enhver sag, der anlægges vedrørende kampagnen og disse vilkår og betingelser, må kun anlægges ved de statslige eller føderale domstole i det område, hvor sponsoren er registreret, og hver part i en sådan sag giver udtrykkeligt samtykke til disse domstoles jurisdiktion. Såfremt en bestemmelse i disse vilkår og betingelser anses for at være ulovlig eller ikke kan håndhæves i en retssag, skal denne bestemmelse være ude af kraft og ikke tages i betragtning. Forudsat at de grundlæggende vilkår og betingelser i disse vilkår og betingelser forbliver lovlige og kan håndhæves, skal den resterende del af disse vilkår og betingelser stadig tages i betragtning og være bindende.

Kunden er bundet af disse vilkår og betingelser samt af sponsorens afgørelser, som er endelige og bindende i alle henseender. Sponsoren forbeholder sig ret til på et hvilket som helst tidspunkt, at ændre disse vilkår og betingelser efter egne og ubegrænsede skønsbeføjelser i det omfang at loven tillader det, samt til at suspendere eller stoppe kampagnen eller enhver kundes deltagelse i kampagnen, såfremt computervirus, uautoriseret menneskelig indgriben eller andre årsager uden for sponsorens kontrol påvirker administrationen, sikkerheden eller gennemførelsen af kampagnen, eller at sponsoren ikke (som fastsat efter egne og ubegrænsede skønsbeføjelser) er i stand til at gennemføre kampagnen som planlagt, eller af en anden grund fastsat af sponsoren som værende passende i henhold til egne og ubegrænsede skønsbeføjelser.

Disse vilkår og betingelser udgør hele aftalen og regulerer kampagnen samt binding af kunden, og ingen anden aftale, mundtlig eller på anden måde, er bindende for kampagnen, medmindre den er skriftlig og underskrevet af sponsoren. I tilfælde af tvist eller uoverensstemmelse mellem andre dokumenter, der vedrører kampagnen og disse vilkår og betingelser, skal disse vilkår og betingelser være gældende. Som fastsat i lovgivningen, vil der i videst muligt omfang ikke blive givet afkald på nogen bestemmelse i disse vilkår og betingelser når det drejer sig om handel mellem kunden og sponsoren. Det samme grundlag er udgangspunktet når det gælder manglende overholdelse fra kundens eller sponsorens side til at hævde sine rettigheder herunder ved nogen hændelse, eller ved en række hændelser.

Enhver kunde, der overtræder disse vilkår og betingelser, eller overtræder enhver lov, regel eller forskrift i forbindelse med deltagelse i kampagnen, manipulerer kampagnedriften eller udviser en adfærd, der er skadelig eller urimelig for sponsoren, kampagnen eller enhver anden deltager (i begge tilfælde som fastsat efter ponsorens egne og ubegrænsede skønsbeføjelser) er underlagt diskvalifikation fra deltagelse i kampagnen og alle andre rettigheder og procedurer, der er tilgængelige i henhold til loven.

Sponsorens brug af kundens personoplysninger, som denne leverer til sponsoren, er underlagt sponsorens politik om beskyttelse af privatlivets fred (tilgængelig på http://en-us.fluke.com/site/privacy). Såfremt du har spørgsmål til disse vilkår og betingelser eller kampagnen, bedes du e-maile dem til privacypolicy@fluke.com eller sende skriftlige spørgsmål til den nedenfor angivne adresse.

8. Sponsorens adresseoplysninger:

Fluke Europe B.V., BIC 1, 5657 BX, Holland.

9. Meddelelser om copyright og varemærker:
Kampagnetilbuddet og alt medfølgende materiale er ophavsretligt beskyttet © 2023 af Fluke Corporation og deres tilknyttede juridiske enheder. All rights reserved. FLUKE er et registreret varemærke tilhørende Fluke Corporation.


Kontakt oss:

Adresse information:Fluke Danmark A/S
C/O Claus Larsen
Lupinstien 15
8800 Viborg
Danmark
Telefonnummer:70 23 58 53
E-mail:cs.dk@fluke.com

Hjem   |   Oversigt over websted   |   Fluke SLA   |   Vilkår og betingelser   |   Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger   |   Ansvarsfraskrivelse   |   © 1995 - 2023 Fluke Corporation