Koop een Fluke Thermal Imaging camera Ti480PRO of TiX580 en ontvang een gratis Fluke item cadeau.

Bedankt voor het aanschaffen van een Fluke-instrument. We waarderen uw vertrouwen in ons merk.

Volg de stappen op deze website om uw geschenk aan te vragen. Houd een aankoopbewijs, digitaal of fysiek, bij de hand.
U moet later informatie over uw aankoop invoeren.

Aanbieding geldig tot 30.06.2023
Actievoorwaarden
Koop een Fluke warmtebeeldcamera, een Ti480 PRO of een TiX580, en kies een GRATIS geschenk van Fluke

FLK-LENS/TELE2, 4335350; FLK-LENS/GROOTHOEK2, 4335361; FLUKE-279FC I/B, 4989200; FLK-PTI120 9H, 5302512


Hoe u uw GRATIS geschenk van Fluke kunt ontvangen:

• Koop tussen 1 maart 2023 en 30 juni 2023 de in aanmerking komende Fluke-warmtebeeldcamera Ti480 PRO of TiX580.
• Eindgebruikers die woonachtig zijn op het vasteland van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Noorwegen, Zweden, Finland, Albanië, Bosnië en Herzegovina, IJsland, Macedonië en Servië komen in aanmerking voor deelname aan deze Actie. Aankopen moeten worden gedaan bij een erkende Fluke-distributeur in het land waar de klant woonachtig is.
• Een aankoopbewijs in de vorm van een betalingsbewijs of factuur is vereist. Pakbonnen, aankooporders/bevestigingen van bestellingen worden niet geaccepteerd als aankoopbewijs.
• Andere producten dan de producten die in aanmerking komen zijn NIET van toepassing op deze Actie.
• Bij een online aankoop is bewijs van levering vereist, met vermelding van de transporteur, de leverdatum en de elektronische traceercode.
Krijg nu online uw gratis geschenk van Fluke! Bezoek: www.fluke.nl/freefluke-claim
Ontvang en geniet van uw nieuwe gratis geschenk van Fluke!
* Aanvullende voorwaarden zijn van toepassing. Door deel te nemen aan deze Actie, gaat u akkoord met de voorwaarden. U kunt de algemene voorwaarden op www.fluke.nl/freefluke vinden

1. Omschrijving van de Actie:

Als onderdeel van deze actie (de ‘Actie’), komen tijdens de actieperiode (gedefinieerd in sectie 3 hieronder), in aanmerking komende klanten die aan alle eisen voldoen die zijn uiteengezet in deze algemene voorwaarden van de Actie in aanmerking om een gratis gereedschap van Fluke te ontvangen, zoals hieronder wordt beschreven. In het kader van de Actie komen in aanmerking komende klanten van Fluke Europe B.V. of haar gelieerde rechtspersonen (‘Sponsor’), die in beide gevallen handelen onder het merk Fluke, in aanmerking voor één gereedschap van Fluke naar keuze van: FLK-LENS/TELE2, 4335350; FLK-LENS/GROOTHOEK2, 4335361; FLUKE-279FC I/B, 4989200; FLK-PTI120 9H, 5302512 (‘Geschenk’), bij aankoop van (een) in aanmerking komende Fluke-product(en) zoals hieronder vermeld:

‘Fluke-producten’ betekent elk van de volgende Fluke-product(en), zoals hieronder vermeld:

Productnummer modelbeschrijving

FLK-TI480-PRO 60HZ thermografische camera 640X480; SR 4947326
FLK-TI480-PRO 9HZ thermografische camera 640X480; SR 494733
FLK-TIX580 60HZ thermografische camera; 640X480; SR 4842073
FLK-TIX580 9HZ thermografische camera; 640X480; SR 4841945

Dit sluit alle andere producten van Fluke uit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot IG-producten van Fluke die hierboven niet zijn vermeld, en producten van Fluke Calibration, Fluke Networks, Fluke Biomedical, Beha-Amprobe, Pomona, Comark, eMaint software en Pacific Laser Systems.

2. Geschiktheid en actieperiode:

Voor de doeleinden van deze Actie moet een klant woonachtig zijn op het vasteland van de Europese Unie of in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Noorwegen, Zweden, Finland, Albanië, Bosnië-Herzegovina, IJsland, Macedonië of Servië. Om in aanmerking te komen voor deze Actie dient een klant tijdens de Actieperiode een IG-product van Fluke aan te schaffen, die begint op 1 maart 2023 om 12:00 uur (CET) en eindigt op 30 juni 2023 om 23:59 uur (CET) (de ‘Actieperiode’).

Op de factuur/kassabon van de klant moet de aankoopdatum van het Fluke-product staan die binnen de Actieperiode moet vallen. De officiële tijdsaanduiding voor de Actie is de tijdsaanduiding op de computer van de Sponsor. De Actie is alleen geldig voor aankopen die zijn gedaan tijdens de Actieperiode.

In aanmerking komende klanten kunnen één (1) geschenk naar keuze per Fluke-product claimen uit de bovenstaande opties of uit de opties die van tijd tot tijd als alternatief aan de klant worden aangeboden, overeenkomend met de nettoprijs die de klant hiervoor heeft betaald voor de in aanmerking komende Fluke-producten voor deze Actie op het moment van aankoop van de Fluke-producten tijdens de Actieperiode (exclusief btw en andere verkoopbelastingen, verzending/verwerking en andere toeslagen). Als er op de facturen, naast de producten van Fluke, andere producten worden vermeld, wordt alleen rekening gehouden met de bedragen die betrekking hebben op de Fluke-producten op dergelijke facturen bij het beoordelen van de geschiktheid van het geschenk.

3. Instructies voor deelname aan de Actie:

Om het Geschenk te ontvangen, moeten alle in aanmerking komende klanten het onderstaande proces volgen:

a. Klanten moeten een claim indienen via het online registratieformulier van de Actie op www.fluke.nl/freefluke-claim . Het Actieformulier moet volledig worden ingevuld en samen met een duidelijke, leesbare scan van de factuur van een tijdens de Actieperiode aangeschaft Fluke-product worden ingediend als bewijs van aankoop. Pakbonnen, aankooporders/bevestigingen van bestellingen worden niet geaccepteerd als aankoopbewijs. Facturen met een datum buiten de Actieperiode zijn uitgesloten en zullen niet in behandeling worden genomen. Naast het aankoopbewijs is het adres van de klant vereist om het geschenk in ontvangst te nemen.

b. Klanten moeten hun keuze voor één geschenk in het online registratieformulier selecteren uit de twee opties die in de eerste alinea hierboven vermeld worden.

c. Een klant kan slechts één (1) claim per geschenk per Fluke-product registreren. Facturen kunnen niet meer dan één keer worden gecombineerd of gebruikt.

d. De sponsor accepteert geldige claims tot 31 augustus 2023 (‘deadline voor claims’) met een aankoopbewijs tussen 1 maart en 30 juni. Claims die na deze datum worden ingediend, zullen worden afgewezen als ongeldig.

e. De Sponsor controleert de ingediende factuurscans, de Geschenkopties en de formulieren. In het geval van afwijkingen in het formulier, zoals het ontbreken van de aankoop van een Fluke-product, heeft de Sponsor het recht om naar eigen goeddunken te bepalen of de klant in aanmerking komt voor het ontvangen van het geschenk. Als de Sponsor vaststelt dat de claim van de klant niet voldoet aan de voorwaarden, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld.

f. Binnen 45 dagen na de Deadline voor claims zal het Geschenk door de Sponsor of zijn vertegenwoordigers worden verzonden naar het adres dat door de klant is opgegeven.

g. In het geval dat een klant zijn gratis geschenk niet heeft ontvangen, moet de klant de Sponsor op zijn vroegst, maar niet later dan 31 augustus 2023 op de hoogte te stellen. Claims voor het niet ontvangen die na deze datum worden ontvangen, worden uitsluitend naar goeddunken van de Sponsor afgehandeld.

4. Overige restricties en beperkingen van de Actie:

Deze Actie is een zelfstandige actie en is niet geldig in combinatie met andere acties, aanbiedingen, kortingen of vouchers. Het Geschenk kan niet worden verrekend met andere diensten of aankopen of worden gecombineerd met andere aanbiedingen, acties of contracten.

De klant en alle materialen die zijn ingediend bij de Sponsor in verband met de Actie, zijn geheel naar eigen goeddunken onderworpen aan verificatie en controle door de Sponsor. Alle materialen die worden ingediend in verband met de Actie die niet voldoen aan enig aspect van deze Actievoorwaarden, kunnen door de Sponsor geheel naar eigen goeddunken worden afgewezen en de klant kan worden gediskwalificeerd voor deelname aan de Actie.

Deelnemers aan deze Actie die Fluke-producten kopen voor of namens hun werkgever, gaan ermee akkoord om een geschenk dat in het kader van deze actie wordt toegekend met betrekking tot dergelijke aankopen onmiddellijk aan hun werkgever te bezorgen en op verzoek het bewijs van een dergelijke levering te verstrekken. Deelnemers gaan verder akkoord met het beleid van hun werkgever met betrekking tot het accepteren van geschenken.

Werknemers, (onder)distributeurs en hun vertegenwoordigers of agenten, directeuren en functionarissen van sponsors, de moedermaatschappijen hiervan, gelieerde bedrijven, dochterondernemingen, distributeurs, vertegenwoordigers en de directe families van die personen (ouders, broers en zussen, kinderen en echtgenoot) en personen uit hetzelfde huishouden (al dan niet gerelateerd) komen niet in aanmerking voor deelname aan de Actie. Verder komen geen werknemers, functionarissen, directieleden, vertegenwoordigers of vertegenwoordigers van distributeurs of concurrerende gereedschapsfabrikanten in aanmerking voor deelname aan de Actie. Deze Actie is in overeenstemming met de geldende wetgeving niet van toepassing op de volgende personen: werknemers van overheden, agentschappen of internationale openbare organisaties; personen die voor of namens een dergelijke overheid of organisatie werkzaam zijn; werknemers van (semi-)overheidsbedrijven en -instellingen; personen die een politieke partij vertegenwoordigen, partijbestuursleden en -kandidaten. Deze Actie is ook niet van toepassing op zorgprofessionals, zijnde (a) personen (of entiteiten) die betrokken zijn bij de levering van zorgdiensten aan patiënten, of (b) personen (of entiteiten) die de aankoop, het leasen, aanbevelen, gebruiken, het regelen van de aankoop of de lease van of het voorschrijven van medische producten of diensten van de Sponsor regelen voor zorgprofessionals, waaronder inkoopagenten van artsen, praktijkmanagers van artsen en management binnen inkooporganisaties van een medische groep.

5. Disclaimer:

De Sponsor en alle respectieve moederbedrijven, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectieve directeuren, functionarissen, professionele adviseurs, distributeurs, vertegenwoordigers, werknemers en agenten (gezamenlijk de ‘Vrijgestelde partijen’) zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor: (a) late, verloren, verkeerd doorgestuurde, verminkte of vervormde of beschadigde communicaties, overdrachten of verzoeken tot terugbetaling inzake de Actie; (b) telefonische, elektronische, hardware-, software-, netwerk-, internet- of andere aan computer of communicatie gerelateerde storingen of defecten inzake de Actie; (c) onderbrekingen, letsel, verlies of schade rond de Actie, veroorzaakt door gebeurtenissen buiten de macht van de Sponsor of door onbevoegde menselijke tussenkomst; of (d) druk- of zetfouten in materiaal aangaande de Actie.


6. Vrijwaring van aansprakelijkheid en schadeloosstelling:

Tenzij anderszins verboden door de wet, ontslaat de klant, door deel te nemen aan de Actie, elke Vrijgestelde partij van, en stemt ermee in deze te vrijwaren van enige aansprakelijkheid, verplichting, letsel, claim, rechtszaak, actie, kosten, uitgaven, verlies of schade van welke aard dan ook, met inbegrip van belastingaansprakelijkheid of verlies van kansen, hetzij direct, indirect, speciaal, incidenteel of als gevolg daarvan, die kan worden opgelegd aan, beweerd worden tegen of opgelopen worden door een dergelijke Vrijgestelde partij, die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met de Actie en de aanbiedingen die in het kader daarvan worden gedaan, waaronder, maar niet beperkt tot, indien voortvloeiend uit of verband houdend met het volgende: a) technische problemen of storingen met de apparatuur (al dan niet onder controle van de Sponsor); (b) diefstal, onbevoegde toegang of inmenging door derden; (c) een verzoek tot uitbetaling dat te laat, verloren, gewijzigd, beschadigd of verkeerd verstuurd is (al dan niet na ontvangst door de Sponsor, en al dan niet onder controle van de Sponsor); (d) enige schade als gevolg van de functionering van de postdiensten; (e) enig verschil in productwaarde ten opzichte van de waarde zoals vermeld in deze Actievoorwaarden; (f) enige belastingschuld van de deelnemer; of (g) gebruik of misbruik van de producten aangeboden onder de Actie.

7. Diversen:

De Actie en deze algemene voorwaarden zullen worden geregeld, opgevat en geïnterpreteerd volgens de wetten van het grondgebied waarin de Sponsor is opgericht, zonder enige conflicten of rechtskeuzebepalingen onder dergelijke wetgeving toe te passen die de constructie of interpretatie van een term hiervan zouden kunnen verwijzen naar de wetten van welke andere jurisdictie dan ook. Elke vordering tegen de Actie en deze voorwaarden mag alleen worden ingediend bij de staats- of federale rechtbanken in het grondgebied waarin de sponsor is opgericht, en elke partij bij een dergelijke actie stemt uitdrukkelijk in met de jurisdictie van die rechtbanken. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden in een rechtszaak onwettig of onuitvoerbaar worden verklaard, zal deze bepaling worden verwijderd en nietig worden verklaard, waarbij, op voorwaarde dat de fundamentele bepalingen in deze voorwaarden wettig en uitvoerbaar blijven, de resterende bepalingen van kracht en bindend blijven.

De klant wordt geacht deze voorwaarden en de besluiten van de Sponsor, welke in alle opzichten definitief en bindend zijn, te hebben geaccepteerd. Voor zover dit door de wet is toegestaan, behoudt de Sponsor zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen en de Actie of de deelname van welke persoon dan ook op te schorten of te annuleren, indien de administratie, beveiliging of wijze van behandeling van de Actie nadelig worden beïnvloed door een computervirus, ongeautoriseerde menselijke tussenkomst of andere oorzaken buiten de macht van de Sponsor of indien de Sponsor (naar diens eigen oordeel) op andere wijze of om een andere reden niet meer in staat is de Actie uit te voeren zoals deze is gepland.

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst die bepalend is voor de Actie en die bindend is voor de klant, waarbij geen enkele andere overeenkomst, mondeling of anderszins, bindend kan zijn met betrekking tot de Actie, tenzij deze in geschreven vorm ondertekend is door Sponsor. Indien enige andere documenten met betrekking tot de Actie en deze voorwaarden conflicteren of inconsistent zijn, zijn deze voorwaarden leidend. Voor zover wettelijk toegestaan, wordt geen afstand gedaan van enige bepaling van deze voorwaarden als gevolg van enige handeling tussen de klant en Sponsor, of als gevolg van het in gebreke blijven door de klant of Sponsor om de betreffende rechten uit te oefenen bij een gebeurtenis of een reeks van gebeurtenissen.

Elke klant die deze voorwaarden schendt, een wet, regel of bepaling met betrekking tot deelname aan de Actie overtreedt, de Actie of de in het kader hiervan aangeboden geschenken manipuleert of zich gedraagt op een wijze die nadelig of oneerlijk is jegens Sponsor, de Actie of een andere deelnemer (waarbij elk geval naar goeddunken van Sponsor wordt beoordeeld), kan door Sponsor worden uitgesloten van deelname aan de Actie en van alle overige rechten en rechtsmiddelen die ter beschikking staan.

Sponsors gebruik van de aan Sponsor verstrekte persoonlijke informatie van de klant is onderworpen aan het Privacybeleid van Sponsor (beschikbaar op http://en-us.fluke.com/site/privacy)). Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden of over de Actie, mailt u dan naar privacypolicy@fluke.com of stuur schriftelijke vragen naar het adres dat hieronder vermeld staat.

8. Adresgegevens van de Sponsor:

Fluke Europe B.V., BIC 1, 5657 BX, Nederland.

9. Auteursrecht en handelsmerken:
De Actie en alle bijbehorende materialen zijn auteursrechtelijk beschermd © 2023 door Fluke Corporation en hun gelieerde juridische entiteiten. Alle rechten voorbehouden. Fluke is een geregistreerd handelsmerk van Fluke Corporation.


Neem contact met ons op:

Adres informatie:Fluke Nederland B.V.
Postbus 1337
5602 BH Eindhoven
Telefoon:(040) 267 51 00
Fax:(040) 267 51 11
E-mail:cs.nl@fluke.com

Home   |   Overzicht van de site   |   Fluke SLA   |   Voorwaarden   |   Privacyverklaring   |   Disclaimer   |   © 1995 - 2023 Fluke Corporation