Kjøp en Fluke Få en Fluke på kjøpet

Takk for at du kjøpte et Fluke-instrument. Vi setter pris på din tillit til vårt merke.

Følg trinnene på dette nettstedet for å be om gave. Ha kjøpsbevis, digitalt eller fysisk, for hånden. Du må legge inn informasjon om kjøpet senere.

Tilbudet gjelder til 15.01.2022


Viktig: Vi skal gjøre vårt beste for å sende gavene raskt, men uforutsette problemer i forsyningskjeden kan føre til forsinkelser av forsendelse/levering. Sponsor eller dennes representant skal levere Gaven til kundens adresse som de kvalifiserende Fluke-produktene ble sendt til, innen 12 uker etter Kravfristen (15.01.2022). 
Kampanjeregler
Vilkår og betingelser i korte trekk

Få et Fluke-produkt på kjøpet når du handler til en verdi av 1000 NOK.*

Slik får du et tilleggsprodukt fra Fluke:
1. Bruk 1000 NOK (ekskludert mva.) eller mer på et kvalifisert Fluke-produkt mellom 1. september 2021 og 15. januar 2022.

• Denne kampanjen er tilgjengelig for sluttbrukere bosatt et EU-land på det europeiske fastlandet, i Storbritannia, Sveits, Norge, Sverige, Finland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Island, Nord-Makedonia og Serbia. Kjøpet må skje fra en godkjent Fluke-forhandler i landet der kunden er bosatt.
• Det kreves kjøpsbevis i form av kvittering eller faktura. Pakksedler og bestillinger/bestillingsbekreftelser godtas ikke som kjøpsbevis.
• Kun kvalifiserende Fluke-produkter gir rett til deltagelse i denne kampanjen.
• For nettkjøp kreves det leveringsbekreftelse med informasjon om transportør, leveringsdato og elektronisk sporingsnummer.
2. Gjør krav på gaven ditt på nett! Gå til www.fluke.no/freefluke .
3. Motta og nyt godt av det nye Fluke-produktet ditt!

*Tilleggsvilkår og -betingelser gjelder. Ved å delta i denne kampanjen godtar du vilkårene og betingelsene. Se vilkår og betingelser på www.fluke.no/freefluke .


                                           
Komplette vilkår og betingelser
vilkår og bertingelser

1. Kampanjebeskrivelse:

Som ledd i denne kampanjen («Kampanjen») er sluttbrukerkunder som oppfyller alle betingelser angitt i disse Kampanjevilkårene i løpet av Kampanjeperioden (definert i avsnitt 3 nedenfor), berettiget til å motta et spesifikt, spesielt Fluke-produkt avhengig av kundens originale kjøp som beskrevet nedenfor. Under kampanjen skal kvalifiserte kunder hos Fluke Europe B.V.(«Sponsor») som i hvert tilfelle handler under merkevarene Fluke IG, Fluke Calibration eller Fluke Networks, være kvalifiserte til å motta et Fluke-produkt etter eget valg («Gave»), tilsvarende kjøpesummen for Fluke-produkter, som vist i tabellen i avsnitt 2 nedenfor. I forbindelse med Kampanjen er begrepet Fluke-produkter definert og ytterligere beskrevet som følgende: «Fluke-produkter» betyr:
- Fluke IG-produkter, som oppført påhttps://www.fluke.com/en-gb-products
- Fluke Calibration-produkter, som oppført på https://eu.flukecal.com/products (unntatt vedlikeholdsavtaler og kalibreringsservice) og
- Fluke Networks-produkter, som oppført på www.flukenetworks.com.
Dette ekskluderer spesifikt alle andre Fluke-produkter inkludert, men ikke begrenset til, Fluke Biomedical, Fluke Reliability Systems, Beha-Amprobe, Pomona, Comark, eMaint-programvare og Pacific Laser Systems.

2. Berettigelse og Kampanjeperiode:

Kunden må være bosatt i et EU-land på det europeiske fastlandet, i Storbritannia, Sveits, Norge, Sverige, Finland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Island, Nord-Makedonia eller Serbia for denne kampanjens formål. Kunden må kjøpe Fluke-produkt(er) til en minimumsverdi av 1000 kr i løpet av kampanjeperioden, som starter ved midnatt (CET) natt til 1. september 2021 og slutter klokken 23:59 (CET) 15. januar 2022 («Kampanjeperioden») for å kvalifisere seg for gaven i denne kampanjen.

Berettigede kunder kan kreve én (1) Gave etter eget valg, som korresponderer med nettoprisen betalt av kunden ved kjøp av Fluke-produkter i løpet av Kampanjeperioden (ekslusive MVA og andre salgsavgifter, frakt/forsendelse og andre tilleggsavgifter), blant alternativene oppgitt nedenfor.Når en faktura omfatter flere produkter enn de kvalifiserende Fluke-produktene, vil kun beløpene som gjelder Fluke-produktene bli tatt med i betraktningen ved fastsettelse av Gavekategori i henhold til nedenstående oversikt.

3. Instruksjon for deltakelse i Kampanjen:

For å motta Gaven må alle berettigede kunder følge prosessen beskrevet nedenfor: a. Kunder skal registrere krav via Kampanjens nettbaserte registreringsskjema på www.fluke.no/freefluke . Kampanjeskjemaet må utfylles i sin helhet og sendes inn sammen med en tydelig, lesbar, skannet kopi av fakturaen for et Fluke-produkt kjøpt i løpet av Kampanjeperioden, som kjøpsbevis. Pakksedler og bestillinger/bestillingsbekreftelser godtas ikke som kjøpsbevis. Fakturaer som er utstedt før eller etter Kampanjeperioden, er ikke gyldige og vil ikke bli tatt i betraktning. b. Kunder vil bli pålagt å velge Gave i registreringsskjemaet på nettet, basert på det beløpet som korresponderer med fakturaen. c. Kunder kan kun registrere ett (1) krav per faktura. Fakturaer kan ikke summeres eller brukes mer enn én gang. d. Sponsor vil akseptere gyldige krav fra starten av Kampanjeperioden til 15. januar 2022 («Kravfrist»). Krav som registreres etter denne datoen, vil bli avvist som ugyldige. e. Sponsor skal bekrefte innsendte skannede kopier av faktura, kundens valgte Gavealternativ og skjema. I tilfelle avvik i skjemaet, valgt Gave eller fakturabeløp oppgitt av en kunde, skal Sponsor etter eget skjønn ha rett til å gi vedkommende kunde riktig Gave. Dersom Sponsor finner at kundens krav ikke tilfredsstiller vilkårene og betingelsene, eller at det av andre grunner ikke er berettiget, vil kunden få beskjed om dette. f. Sponsor eller dennes representant skal levere Gaven til kundens adresse som de kvalifiserende Fluke-produktene ble sendt til, innen 12 uker etter Kravfristen. g. I tilfelle gratisgaven ikke mottas, skal kunden informere Sponsor tidligst mulig, men senest 28 februar 2022. Påstander om manglende gave, som mottas etter denne datoen, skal løses utelukkende etter Sponsors skjønn.

4. Andre restriksjoner og begrensninger for Kampanjen:

Kampanjen er en frittstående kampanje og er ikke gyldig sammen med andre kampanjer, tilbud, rabatter eller kuponger. Gaven kan ikke byttes mot andre tjenester eller kjøp, og den kan ikke kombineres med spesialtilbud, -kampanjer eller -kontrakter. Kunden og alt materiale levert til Sponsor i forbindelse med Kampanjen er underlagt kontroll og revisjon av Sponsor etter eget skjønn. Eventuelt materiale som er sendt inn i forbindelse med Kampanjen, som ikke oppfyller enkelte aspekter av disse Kampanjevilkårene, kan avvises av Sponsor etter eget skjønn, og kunden kan bli diskvalifisert fra å delta i Kampanjen. Deltakere i denne Kampanjen som kjøper Fluke-produkter for eller på vegne av sin arbeidsgiver, godtar at de umiddelbart skal levere enhver Gave mottatt som en del av denne Kampanjen med hensyn til slike kjøp, til arbeidsgiveren sin, og at de skal fremlegge bevis for slik overlevering ved forespørsel. Deltakere sier seg videre enig i å godta arbeidsgiverens retningslinjer for mottagelse av gaver. Ansatte, (under)leverandører, forhandlere, agenter, grossister og deres representanter eller agenter, direktører og tjenestepersoner hos Sponsor, dens morselskaper, tilknyttede selskaper, datterselskaper, distributører, representanter og disse personers nærmeste familie (foreldre, søsken, barn og ektefelle/partner) samt personer som bor i samme husstand (enten de er i slekt eller ikke), er ikke berettighet til å delta i Kampanjen. Videre er ingen ansatte, tjenestepersoner, direktører, representanter eller agenter for distributører eller konkurrerende instrumentprodusenter berettiget til å delta i Kampanjen. Ved lov er følgende grupper unntatt fra denne Kampanjen: ansatte i staten eller et byrå eller en offentlig internasjonal organisasjon, personer som opptrer i embets medfør for eller på vegne av et slikt myndighetsorgan eller en slik organisasjon, ansatte i selskaper eid av staten eller under offentlig kontroll samt personer som representerer et politisk parti, partifunksjonærer og personer som stiller til valg. Kampanjen gjelder heller ikke ansatte i helsevesenet som (a) personlig (eller som del av en enhet) er involvert i levering av helsetjenester til pasienter, eller (b) personlig (eller som del av en enhet) kjøper, leaser, anbefaler, bruker, organiserer kjøp eller leasing av, eller foreskriver Sponsors medisinske produkter eller tjenester på vegne av ansatte i helsevesenet, inkludert legers innkjøpere, legers praksisadministratorer eller administrasjonen i innkjøpsorganisasjoner for helsetjenestegrupper.

5. Ansvarsfraskrivelse:

Sponsor og Sponsors morselskaper, datterselskaper og tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive direktører, tjenestepersoner, profesjonelle rådgivere, distributører, representanter, ansatte og agenter (kollektivt: «Fritatte parter») vil ikke være ansvarlige eller ha noe ansvar for: (a) forsinket, tapt, feilsendt, forkludret, forvrengt eller skadd kommunikasjon, overføring eller innløsningsforespørsel relatert til Kampanjen; (b) telefon-, elektronikk-, maskinvare-, programvare-, nettverks-, internett- eller andre datamaskin- eller kommunikasjonsrelaterte funksjonsfeil eller svikt relatert til Kampanjen; (c) eventuelle Kampanjeforstyrrelser, -personskader, -tap eller -skader forårsaket av hendelser utenfor Sponsors kontroll eller av ikke-autorisert menneskelig eller annen intervensjon; eller (d) eventuelle trykk- eller typografifeil i materialer tilknyttet Kampanjen.

6. Fritak fra ansvar og erstatning:

Følgende gjelder med mindre det er forbudt ved lov: Ved deltakelse i Kampanjen fritar kunden, og godtar å godtgjøre og holde skadesløs, alle Fritatte parter for ethvert ansvar, forpliktelse, personskade, krav, saksanlegg, handling, kostnad, utgift, tap eller skade av noe slag inkludert enhver skatteplikt eller tap av muligheter, enten det er direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige eller etterfølgende skader som kan ha blitt påført, hevdet mot eller pådratt av en slik Fritatt part, som oppstår ut fra eller forholder seg på noe vis til Kampanjen og tilbudene gitt herunder, inkludert, men ikke begrenset til, der det oppstår fra eller er relatert til følgende: (a) tekniske vanskeligheter eller funksjonsfeil i utstyr (enten de er under Sponsors kontroll eller ikke); (b) tyveri, uautorisert tilgang eller tredjepartsinnblanding; (c) enhver innløsningsforespørsel som er forsinket, tapt, endret, skadet eller feilsendt (enten de er mottatt av Sponsor eller ikke, og enten det er Sponsors skyld eller ikke); (d) eventuelle skader som følge av driften av posttjenester; (e) eventuell avvikende produktverdi i forhold til verdien som er angitt i disse Kampanjevilkårene; (f) deltakeres eventuelle skatteplikt eller (g) bruk eller misbruk av produkter tilbudt under Kampanjen.

7. Diverse:

Kampanjen og disse vilkårene og betingelsene vil bli regulert, analysert og fortolket i henhold til lovene i det judisielle området Sponsors tilhører uten bruk av bestemmelser om internasjonal privatrett i disse lovene, dersom det innebærer at fortolkningen av noen vilkår herunder skal gjøres i henhold til lovene i en annen jurisdiksjon. Eventuelle saker i forbindelse med Kampanjen og disse vilkårene og betingelsene kan kun reises for delstatlige eller statlige domstoler lokalisert i Sponsors judisielle territorium, og partene i slike saker må uttrykkelig gå med på disse domstolers jurisdiksjon. Dersom noen bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene anses som ulovlig eller ikke kan håndheves i en rettssak, skal slik bestemmelse ikke være gjeldende og skal være uvirksom, og resten av disse vilkårene skal, forutsatt at de grunnleggende vilkårene og betingelsene i disse vilkårene forblir lovlige og kan håndheves, forbli operative og bindende. Kunden er bundet av disse vilkårene og betingelsene og av avgjørelser tatt av Sponsor, som er endelige og bindende i alle henseender. Innenfor lovens grenser forbeholder Sponsor seg retten til på ethvert tidspunkt å endre disse vilkårene og betingelsene etter eget skjønn, og til å suspendere eller kansellere Kampanjen eller en kundes deltakelse i Kampanjen dersom datavirus, uautorisert menneskelig intervensjon eller andre årsaker utenfor Sponsors kontroll skulle påvirke administrasjon, sikkerhet eller gjennomføring av Kampanjen, eller at det av andre årsaker (etter Sponsors eget skjønn) blir umulig å gjennomføre kampanjen som planlagt, eller dersom Sponsor av andre grunner, etter eget skjønn, finner det riktig. Disse vilkårene og betingelsene utgjør hele avtalen som styrer Kampanjen og binder kunden, og ingen annen avtale, verbalt eller på annet vis, skal være bindende for Kampanjen, med mindre den er skriftlig og signert av Sponsor. Ved eventuell konflikt eller inkonsistens mellom et hvilket som helst dokument som angår Kampanjen og disse vilkårene og betingelsene, skal disse vilkårene og betingelsene gjelde. Innenfor lovens grenser skal ingen avkall på bestemmelser i disse vilkårene og betingelsene være underforstått på bakgrunn av forhandlinger mellom kunden og Sponsor eller på grunn av at kunden eller Sponsor ikke har hevdet sin rett i dette henseende i ett eller flere tilfeller. En kunde som bryter disse vilkårene og betingelsene, bryter en lov, regel eller forskrift i forbindelse med deltakelse i Kampanjen, saboterer gjennomføringen av Kampanjen eller involverer seg i atferd som er ugunstig for eller urettferdig mot Sponsor, Kampanjen eller en annen deltaker (i hvert tilfelle fastslått etter Sponsors skjønn), kan diskvalifiseres fra deltakelse i Kampanjen samt alle andre rettsstiftelser og rettsmidler. Sponsors bruk av kundens personopplysninger gitt til Sponsor er underlagt Sponsors personvernregler (tilgjengelig på http://en-us.fluke.com/site/privacy). Eventuelle spørsmål om disse vilkårene og betingelsene, eller om Kampanjen, kan sendes til privacypolicy@fluke.com eller skriftlig til adressen nedenfor.

8. Sponsors adresseinformasjon:

Fluke Europe B.V., BIC 1, 5657 BX, Eindhoven, Nederland.

9. Merknader til opphavsrett og varemerke: Kampanjen og alt tilhørende materiale er beskyttet av opphavsrett © 2021 av Fluke Corporation. Med enerett. FLUKE er et registrert varemerke som tilhører Fluke Corporation.

Det er bare mulig å registrere seg for denne kampanjen mellom 1. september 2021 og 15. januar 2022.

Kontakt oss:

Adresseinformasjon:Fluke Norge AB
Postboks 383
1411 Kolbotn
Telefonnummer:800 18 227
Faksnummer:800 18 228
E-post:cs.no@fluke.com

Startside   |   Nettstedskart   |   Programvarelisens   |   Vilkår og betingelser   |   Personvern   |   Ansvarsfraskrivelse   |   © 1995 - 2022 Fluke Corporation