Kjøp et Fluke termisk bildekamera Ti480PRO eller TiX580 og få en ekstra GRATIS Fluke

Takk for at du kjøpte et Fluke-instrument. Vi setter pris på din tillit til vårt merke.

Følg trinnene på dette nettstedet for å be om gave. Ha kjøpsbevis, digitalt eller fysisk, for hånden. Du må legge inn informasjon om kjøpet senere.

Tilbudet gjelder til 30.06.2023Kampanjeregler
Kjøp ett av Flukes termokameraer Ti480 PRO og TiX580 og velg en KOSTNADSFRI Fluke-gave

FLK-LENS/TELE2, 4335350; FLK-LENS/WIDE2, 4335361; FLUKE-279FC I/B, 4989200; FLK-PTI120 9H, 5302512


Slik får du den KOSTNADSFRIE gaven fra Fluke:

• Kjøp ett av Flukes kvalifiserende termokameraer Ti480 PRO og TiX580 mellom 1. mars 2023 og 30. juni 2023.
• Denne kampanjen er tilgjengelig for sluttkunder bosatt i et EU-land på det europeiske fastlandet, Storbritannia og Nord-Irland, Sveits, Norge, Sverige, Finland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Island, Nord-Makedonia eller Serbia. Kjøp må skje fra en autorisert Fluke-forhandler i landet der kunden er bosatt.
• Det kreves kjøpsbevis i form av kvittering eller faktura. Pakksedler og bestillinger/bestillingsbekreftelser godtas ikke som kjøpsbevis.
• Andre produkter enn de ovennevne, kvlifiserer ikke for denne kampanjen.
• Hvis dette var et nettbasert kjøp, kreves det en leveringsbekreftelse som viser transportfirma, leveringsdato og elektronisk sporingsnummer.
Gjør krav på din kostnadsfrie Fluke-gave på nett! Gå til www.fluke.no/freefluke-claim.
Motta og nyt din nye kostnadsfrie Fluke-gave!
*Tilleggsbetingelser gjelder. Ved å delta i denne kampanjen godtar du betingelsene. Se vilkårene på www.fluke.no/freefluke

Betingelser

1. Kampanjebeskrivelse:

Som et ledd i denne kampanjen («Kampanjen») er kvaifiserte sluttkunder som oppfyller alle krav angitt i disse kampanjebetingelsene i løpet av kampanjeperioden (definert i avsnitt 3 nedenfor), berettiget til å motta et kostnadsfritt Fluke-produkt, slik ytterligere beskrevet nedenfor. I løpet av Kampanjen er kvalifiserte sluttkunder av Fluke Europe B.V. eller deres tilknyttede juridiske enheter («Sponsor»), i alle transaksjoner som omfatter Fluke-merket, berettiget til å motta ett av følgende Fluke-produkt etter eget valg: FLK-LENS/TELE2, 4335350; FLK-LENS/WIDE2, 4335361; FLUKE-279FC I/B, 4989200; FLK-PTI120 9H, 5302512
(«Gave»), ved kjøp av kvalifiserende Fluke-produkt(er) som oppført nedenfor:

«Fluke-produkter» refererer til følgende Fluke-produkter:

Modellbeskrivelse Produktnummer

FLK-TI480-PRO 60HZ termokamera 640X480; SR 4947326
FLK-TI480-PRO 9HZ termokamera 640 X 480, SR 4947332
FLK-TIX580 60HZ termokamera, 640 X 480, SR 4842073
FLK-TIX580 9HZ termokamera, 640 X 480, SR 4841945

Dette ekskluderer spesifikt alle andre Fluke-produkter, inkludert, men ikke begrenset til, Fluke IG-produkter som ikke er oppført ovenfor samt produkter fra Fluke Calibration, Fluke Networks, Fluke Biomedical, Beha-Amprobe, Pomona, Comark, eMaint-programvare og Pacific Laser Systems.

2. Berettigelse og kampanjeperiode:

Kunden må være en sluttbruker som er bosatt i et EU-land på det europeiske fastlandet, Storbritannia og Nord-Irland, Sveits, Norge, Sverige, Finland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Island, Nord-Makedonia eller Serbia for for å kunne delta i Kampanjen. For å være berettiget til å delta i Kampanjen må en kunde kjøpe et Fluke-produkt i løpet av kampanjeperioden som starter kl. 00:00 (CET) 1. mars 2023 og slutter kl. 23:59 (CET) 30. juni 2023).

Kundens faktura/kvittering må vise kjøpsdato for Fluke-produktet, som må være innenfor kampanjeperioden. Sponsors datamaskin skal være kampanjens offisielle tidtakingsenhet. Kampanjen er kun gyldig for kjøp foretatt i løpet av kampanjeperioden.

Berettigede kunder kan velge én (1) gave per Fluke-produkt blant produktene som er angitt ovenfor eller tilbys kunden som et alternativ fra tid til annen, som korresponderer med nettoprisen betalt av kunden for de kvalifiserende Fluke-produktene i Kampanjen, på det tidspunktet Fluke-produktene ble kjøpt i løpet av kampanjeperioden (eksklusive MVA og andre omsetningsavgifter, frakt/forsendelse og andre tilleggsavgifter). Når det er oppført andre produkter i tillegg til ett eller flere Fluke-produkt på en faktura, blir bare beløpene som gjelder Fluke-produkter regnet med ved vurdering av gavens berettigelse.

3. Instruksjon for deltakelse i Kampanjen:

For å motta Gaven må alle berettigede kunder følge prosedyren beskrevet nedenfor:

a. Kunder skal registrere krav via Kampanjens nettbaserte registreringsskjema på www.fluke.no/freefluke-claim . Kampanjeskjemaet må fylles ut i sin helhet og sendes inn sammen med en tydelig, lesbar skannet kopi av fakturaen for et Fluke-produkt kjøpt i løpet av kampanjeperioden, som bevis på kjøpet. Pakksedler og bestillinger/bestillingsbekreftelser godtas ikke som kjøpsbevis. Fakturaer som er utstedt før eller etter kampanjeperioden, er ikke gyldige og vil ikke bli tatt i betraktning. I tillegg til kjøpsbevis må kunden oppgi adressen sin for å motta gaven.

b. I det nettbaserte registreringsskjemaet må kundene velge ett av de to alternativene som vises i det første avsnittet ovenfor, som sin utvalgte gave.

c. Kunder kan kun registrere ett (1) gavekrav per Fluke-produkt. Fakturaer kan ikke summeres eller brukes mer enn én gang.

d. Sponsor vil akseptere gyldige krav frem til 31. august 2023 («kravfrist») med kjøpsbevis fra perioden 1. mars til 30. juni. Krav som registreres etter denne datoen, vil bli avvist som ugyldige.

e. Sponsor skal kontrollere de innsendte skannede fakturaene, gavevalgene og skjemaene. I tilfelle avvik i skjemaet, som ikke-kjøp av et Fluke-produkt, kan Sponsor etter eget skjønn avgjøre om kunden er berettiget til å motta gaven. Dersom Sponsor finner at kundens krav ikke tilfredsstiller betingelsene, eller at de av andre grunner ikke er berettiget, vil kunden få beskjed om dette.

f. Innen 45 dager fra kravfristen skal Sponsor eller dennes representanter sende gaven til adressen kunden har oppgitt.

g. I tilfelle gratisgaven ikke mottas, skal kunden informere Sponsor tidligst mulig, men senest 31. august 2023. Påstander om manglende gave, som mottas etter denne datoen, skal avgjøres utelukkende etter Sponsors skjønn.

4. Andre restriksjoner og begrensninger for Kampanjen:

Kampanjen er en frittstående kampanje og er ikke gyldig sammen med andre kampanjer, tilbud, rabatter eller kuponger. Gaven kan ikke motregnes mot andre tjenester eller kjøp, og den kan ikke kombineres med spesialtilbud, -kampanjer eller -kontrakter.

Kunden og alt materiale levert til Sponsor i forbindelse med Kampanjen er underlagt kontroll og revisjon av Sponsor etter eget skjønn. Eventuelt materiale som er sendt inn i forbindelse med Kampanjen, som ikke oppfyller enkelte aspekter av disse kampanjebetingelsene, kan avvises av Sponsor etter eget skjønn, og kunden kan bli diskvalifisert fra å delta i Kampanjen.

Deltakere i Kampanjen, som kjøper Fluke-produkter for eller på vegne av arbeidsgiveren sin, godtar å levere enhver gave de har mottatt for slike kjøp i kampanjeperioden, til arbeidsgiveren øyeblikkelig, og til å legge fram bevis for at de har overlevert den på forespørsel. Deltakere aksepterer videre å følge sin arbeidsgivers retningslinjer for mottagelse av gaver.

Ansatte, underleverandører og deres representanter eller agenter, direktører og funksjonærer hos Sponsor, dennes morselskaper, tilknyttede selskaper, datterselskaper, distributører, representanter og disse personers nærmeste familier (foreldre, søsken, barn og ektefelle) og personer som bor i samme husstand (enten de er i slekt eller ikke), er ikke berettiget til å delta i Kampanjen. Videre er ingen ansatte, tjenestepersoner, direktører, representanter eller agenter for distributører eller konkurrerende instrumentprodusenter berettiget til å delta i Kampanjen. Ved lov er følgende grupper unntatt fra Kampanjen: statsansatte eller ansatte i et offentlig organ eller en offentlig internasjonal organisasjon, personer som opptrer i embets medfør for eller på vegne av et slikt myndighetsorgan eller en slik organisasjon, ansatte i selskaper eid av staten eller under offentlig kontroll samt personer som representerer et politisk parti, partifunksjonærer og personer som stiller til valg. Kampanjen gjelder heller ikke ansatte i helsevesenet som (a) personlig (eller som del av en enhet) er involvert i levering av helsetjenester til pasienter, eller (b) personlig (eller som del av en enhet) kjøper, leaser, anbefaler, bruker, organiserer kjøp eller leasing av, eller foreskriver Sponsors medisinske produkter eller tjenester på vegne av ansatte i helsevesenet, inkludert legers innkjøpere, legers praksisadministratorer eller administrasjonen i innkjøpsorganisasjoner for helsetjenestegrupper.

5. Ansvarsfraskrivelse:

Sponsor og hvert av dennes morselskaper, datterselskaper og tilknyttede selskaper, og hver av deres respektive direktører, funksjonærer, profesjonelle rådgivere, distributører, representanter, ansatte og agenter (samlet kalt de «fritatte partene») vil ikke være ansvarlige eller ha noe ansvar for: (a) forsinket, tapt, feilsendt, forkludret, forvrengt eller skadd kommunikasjon, overføring eller innløsningsforespørsel relatert til Kampanjen; (b) telefon-, elektronikk-, maskinvare-, programvare-, nettverks-, internett- eller andre datamaskin- eller kommunikasjonsrelaterte funksjonsfeil eller svikt relatert til Kampanjen; (c) eventuelle kampanjeavbrudd, -personskader, -tap eller -skader forårsaket av hendelser utenfor Sponsors kontroll eller av uautorisert menneskelig eller annen intervensjon; eller (d) eventuelle trykk- eller typografifeil i materialer tilknyttet Kampanjen.


6. Fritak fra ansvar og erstatning:

Med mindre det ellers er forbudt ved lov: Ved å delta i Kampanjen fritar kunden alle fritatte parter og holder dem skadesløse, fra enhver form for ansvar, forpliktelse, personskade, krav, søksmål, tvist, kostnad, utgift, tap og skade av noe slag, inkludert enhver skatteplikt eller tap av mulighet, enten det er direkte, indirekte, spesielt, tilfeldig eller som en konsekvens, som kan pålegges, gjøres gjeldende mot eller pådras av en slik fritatt part, som oppstår som følge av eller på noen måte er relatert til Kampanjen og tilbud gitt som følge av den, inkludert, men ikke begrenset til, når det oppstår fra eller er relatert til følgende: (a) tekniske problemer eller utstyrssvikt (uansett om det er under Sponsors kontroll eller ikke); (b) tyveri, uautorisert tilgang eller tredjeparts innblanding; (c) ethvert innløsningskrav som er forsinket, tapt, endret, skadet eller feilsendt (enten Sponsor har mottatt det eller ikke, og enten under Sponsors kontroll eller ikke); (d) eventuelle skader på grunn av driften av posttjenesten; (e) ethvert avvik fra produktverdien som er oppgitt i disse kampanjebetingelsene; (f) enhver skatteplikt pådratt av deltaker; eller (g) bruk eller misbruk av produktene som tilbys i Kampanjen.

7. Diverse:

Kampanjen og disse betingelsene vil bli styrt og fortolket i henhold til lovene i territoriet der Sponsor er etablert, uten at bestemmelser vedrørende lovkonflikter og lovvalg i slike lover kommer til anvendelse, som kan vise til forståelsen eller fortolkningen av termer herom, til lover i andre jurisdiksjoner. Eventuelle tvister i forbindelse med Kampanjen og disse betingelsene kan kun reises for delstatlige eller statlige domstoler lokalisert i Sponsors judisielle territorium, og partene i slike tvister må uttrykkelig gå med på disse domstolenes jurisdiksjon. Dersom noen bestemmelse i disse betingelsene anses som ulovlige eller ikke kan håndheves i en rettssak, skal slik bestemmelse ikke være gjeldende og skal være uvirksom, og resten av disse bestemmelsene skal, forutsatt at de grunnleggende vilkårene i disse betingelsene forblir lovlige og kan håndheves, forbli operative og bindende.

Kunden er bundet av disse betingelsene og av avgjørelser tatt av Sponsor, som er endelige og bindende i alle henseender. Innenfor lovens grenser forbeholder Sponsor seg retten til å endre betingelsene etter eget skjønn, til ethvert tidspunkt, og til å suspendere eller kansellere Kampanjen eller en kundes deltakelse i Kampanjen dersom datavirus, uautorisert menneskelig intervensjon eller andre årsaker utenfor Sponsors kontroll påvirker administrering, sikkerhet eller gjennomføring av Kampanjen, Sponsor av andre grunner (etter eget skjønn) ikke er i stand til å gjennomføre Kampanjen slik planlagt, eller at det av andre årsaker fastslått av Sponsor etter egen skjønn er korrekt.

Disse betingelsene utgjør hele avtalen som styrer Kampanjen og binder kunden, og ingen annen avtale, verbalt eller på annet vis, skal være bindende for Kampanjen, med mindre den er skriftlig og signert av Sponsor. Ved eventuell konflikt eller manglende samsvar mellom et hvilket som helst dokument som angår kampanjen og disse betingelsene, skal disse betingelsene gjelde. Innenfor lovens grenser skal ingen avkall på bestemmelser i disse betingelsene være underforstått på bakgrunn av forhandlinger mellom kunden og Sponsor eller på grunn av at kunden eller Sponsor ikke har hevdet sin rett i dette henseende i ett eller flere tilfeller.

En kunde som bryter disse betingelsene eller bryter en lov, regel eller forskrift i forbindelse med deltakelse i Kampanjen, saboterer gjennomføringen av Kampanjen eller involverer seg i atferd som er ugunstig for eller urettferdig mot Sponsor, Kampanjen eller en annen deltaker (i hvert tilfelle fastslått etter Sponsors skjønn), kan diskvalifiseres fra deltakelse i Kampanjen samt benyttelse av alle andre rettsstiftelser og rettsmidler.

Sponsors bruk av kundens personopplysninger gitt til Sponsor er underlagt Sponsors personvernregler (tilgjengelig på http://en-us.fluke.com/site/privacy). Eventuelle spørsmål om disse betingelsene eller om Kampanjen, kan sendes til privacypolicy@fluke.com eller skriftlig til adressen nedenfor.

8. Sponsors adresseinformasjon:

Fluke Europe B.V., BIC 1, 5657 BX , Nederland.

9. Merknader til opphavsrett og varemerke:
Fluke Corporation og deres tilknyttede juridiske enheter har opphavsrett © 2023 til Kampanjen og alt tilhørende materiale. Med enerett. FLUKE er et registrert varemerke som tilhører Fluke Corporation.


Kontakt oss:

Adresseinformasjon:Fluke Norge AB
Postboks 383
1411 Kolbotn
Telefonnummer:800 18 227
Faksnummer:800 18 228
E-post:cs.no@fluke.com

Startside   |   Nettstedskart   |   Programvarelisens   |   Vilkår og betingelser   |   Personvern   |   Ansvarsfraskrivelse   |   © 1995 - 2023 Fluke Corporation