Kup Fluke, dostaniesz dodatkowo urządzenie Fluke za DARMO!

Dziękujemy za zakup instrumentu Fluke. Dziękujemy za zaufanie do naszej marki.

Postępuj zgodnie z instrukcjami na tej stronie, aby poprosić o prezent. Przygotuj dowód zakupu, cyfrowy lub fizyczny. Później będziesz musiał wprowadzić informacje o swoim zakupie.

Oferta ważna do 15.01.2022Ważne: Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć prezenty niezwłocznie, ale nieprzewidziane problemy z globalnym łańcuchem dostaw mogą opóźnić wysyłkę lub dostawę.
W ciągu 12 tygodni od upływu Terminu przesyłania zgłoszeń (15.01.2022) Sponsor lub jego przedstawiciele wyślą Prezent na ten adres klienta, na który pierwotnie wysłano Produkt lub Produkty Fluke objęte Promocją.
Zasady promocji
Skrócona wersja regulaminu

Uzyskaj darmowy przyrząd Fluke przy zakupie za kwotę co najmniej 100 EUR*.

Jak uzyskać darmowy przyrząd Fluke:
1. Wydaj co najmniej 100 EUR (bez podatku VAT) na dowolny kwalifikujący się produkt Fluke w okresie od 1.9.2021 do 15.01.2022 roku.

• Do udziału w tej promocji kwalifikują się klienci końcowi mieszkający na stałe na terenie kontynentalnej części Unii Europejskiej, w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Albanii, Bośni i Hercegowinie, Islandii, Macedonii lub Serbii. Zakupów należy dokonywać u autoryzowanego dystrybutora firmy Fluke w kraju zamieszkania klienta.
• Wymagany jest dowód zakupu w postaci pojedynczego paragonu lub faktury. Jako dowód zakupu nie są akceptowane specyfikacje przesyłek, zamówienia ani potwierdzenia zamówień.
• Do tej promocji kwalifikują się tylko produkty Fluke określone w regulaminie.
• W przypadku zakupu dokonanego online wymagany będzie dowód dostawy wskazujący przewoźnika oraz zawierający datę dostawy i elektroniczny numer identyfikacyjny.
2. Odbierz swój prezent online! Przejdź pod adres: www.fluke.pl/freefluke
3. Odbierz swój nowy przyrząd Fluke i zacznij z niego korzystać!

*Obowiązuje dodatkowy regulamin. Uczestnictwo w niniejszej promocji jest równoznaczne z akceptacją jej regulaminu. Zapoznaj się z regulaminem pod adresem www.fluke.pl/freefluke .

Pełna wersja regulaminu
Regulamin

1. Opis promocji:

W ramach tej promocji („Promocja”) uprawnieni klienci końcowi, którzy spełniają wszystkie wymagania określone w niniejszym regulaminie Promocji, mogą w Okresie Promocji (zdefiniowanym w punkcie 3. poniżej) otrzymać określony specjalny produkt Fluke w zależności od kwoty pierwotnego zakupu — zgodnie z poniższym opisem. W ramach Promocji uprawnieni klienci firmy Fluke Europe B.V. („Sponsor”), w każdym przypadku występującej w transakcji pod marką Fluke IG, Fluke Calibration lub Fluke Networks, po zakupie kwalifikujących się produktów Fluke będą uprawnieni do otrzymania wybranego przez siebie produktu marki Fluke („Prezent”) odpowiadającego cenie zakupu produktów firmy Fluke, zgodnie z tabelą w punkcie 2. poniżej.

Dla celów niniejszej Promocji termin Produkty Fluke został zdefiniowany i opisany poniżej:

Termin „Produkty Fluke” oznacza:
- produkty marki Fluke IG wyszczególnione pod adresem https://www.fluke.com/en-gb-products;
- produkty marki Fluke Calibration wyszczególnione pod adresem https://eu.flukecal.com/products (z wyłączeniem planów wsparcia i usług kalibracji); oraz
- produkty marki Fluke Networks wyszczególnione pod adresemwww.flukenetworks.com.
W szczególności termin ten nie obejmuje żadnych innych produktów firmy Fluke, w tym między innymi produktów marek Fluke Biomedical, Fluke Reliability Systems, Beha-Amprobe, Pomona, Comark, Pacific Laser Systems, Irisys, oraz oprogramowania eMaint.

2. Uprawnienie do uczestnictwa i okres promocji:

Na potrzeby niniejszej Promocji klient musi mieszkać na terenie kontynentalnej części Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Islandii, Macedonii lub Serbii. Aby móc skorzystać z tej Promocji i otrzymać Prezent, klient musi zakupić Produkt lub Produkty Fluke o wartości co najmniej 200 EUR w Okresie promocji, który rozpoczyna się 1.9.2021 r. o godzinie 00:00 (czasu środkowoeuropejskiego), a kończy się 15.01.2022 r. o godzinie 23:59 (czasu środkowoeuropejskiego) („Okres promocji”).

Na fakturze/paragonie klienta musi widnieć data zakupu Produktu Fluke przypadająca w Okresie promocji. Oficjalnym urządzeniem odmierzającym czas trwania Promocji będzie komputer Sponsora. Promocja obowiązuje tylko w odniesieniu do zakupów dokonanych w Okresie promocji.

Uprawnieni klienci mogą odebrać jeden (1) Prezent, odpowiedni do ceny netto zapłaconej przy zakupie Produktów Fluke w Okresie promocji (bez podatku VAT i innych podatków od sprzedaży, kosztów wysyłki/obsługi i innych opłat), wybrany przez siebie spośród przedstawionych poniżej opcji. W przypadku, gdy na fakturach oprócz Produktów Fluke objętych Promocją widnieją również inne produkty, przy kwalifikacji do kategorii Prezentu będą brane pod uwagę wyłącznie kwoty z faktur odnoszące się do Produktów Fluke — zgodnie z opisem podanym poniżej.

3. Instrukcje dotyczące sposobu uczestnictwa w Promocji:

Aby otrzymać Prezent, wszyscy uprawnieni klienci muszą postępować zgodnie z poniższą procedurą:

a. Klienci powinni zarejestrować zgłoszenie za pomocą formularza online do rejestracji udziału w Promocji, dostępnego pod adresem www.fluke.pl/freefluke . Formularz uczestnictwa w Promocji musi być w pełni wypełniony i dostarczony wraz z czytelnym skanem faktury stanowiącej dowód zakupu Produktu Fluke nabytego w Okresie promocji. Jako dowód zakupu nie są akceptowane specyfikacje przesyłek, zamówienia ani potwierdzenia zamówień. Faktury wystawione w terminie poza Okresem promocji nie będą uwzględniane.
b. Klienci dokonują wyboru Prezentu w formularzu rejestracyjnym online, na podstawie kwoty z faktury.
c. Klienci mogą zarejestrować tylko jedno (1) zgłoszenie na każdą fakturę. Faktur nie można łączyć ani wykorzystać więcej niż jeden raz.
d. Sponsor będzie przyjmował ważne zgłoszenia od rozpoczęcia Okresu promocji do 15.01.2022 r. („Termin przesyłania zgłoszeń”). Zgłoszenia zarejestrowane po tym terminie zostaną odrzucone jako nieważne.
e. Sponsor dokona weryfikacji przesłanych skanów faktur, opcji Prezentu wybranych przez klienta i formularzy. W przypadku niezgodności między formularzem, wybranym Prezentem i kwotą na fakturze podaną przez klienta Sponsor będzie miał prawo, według własnego uznania, do dostarczenia klientowi właściwego Prezentu. Jeśli Sponsor ustali, że zgłoszenie klienta nie spełnia warunków lub nie kwalifikuje się z innego powodu, klient otrzyma stosowne powiadomienie.
f. W ciągu 12 tygodni od upływu Terminu przesyłania zgłoszeń Sponsor lub jego przedstawiciele wyślą Prezent na ten adres klienta, na który pierwotnie wysłano Produkt lub Produkty Fluke objęte Promocją.
g. W przypadku nieotrzymania Prezentu klient powinien poinformować o tym Sponsora jak najszybciej, jednak nie później niż 28.02.2022 r. Zgłoszenia dotyczące nieotrzymania Prezentu odebrane po tym terminie będą rozstrzygane wyłącznie według własnego uznania Sponsora.

4. Inne ograniczenia dotyczące Promocji:

Promocja ta jest promocją samodzielną i nie obowiązuje w połączeniu z innymi promocjami, ofertami, zniżkami czy kuponami. Prezent nie może służyć do odliczania należności za inne usługi ani zakupy. Nie można go również łączyć z żadnymi ofertami specjalnymi, promocjami czy umowami. Dane klienta oraz wszystkie materiały przesłane Sponsorowi w związku z Promocją podlegają weryfikacji i kontroli przez Sponsora — wyłącznie według jego własnego uznania. Wszelkie materiały przesłane w związku z Promocją, które nie są zgodne z jakimkolwiek aspektem niniejszego regulaminu Promocji, mogą zostać odrzucone przez Sponsora wyłącznie według jego własnego uznania, a klient może zostać wykluczony z udziału w Promocji. Uczestnicy niniejszej Promocji, którzy zakupią Produkty Fluke dla swojego pracodawcy lub w jego imieniu, zobowiązują się do niezwłocznego dostarczenia wszelkich Prezentów otrzymanych w ramach niniejszej Promocji w związku z takimi zakupami swojemu pracodawcy oraz do przekazania, na żądanie, dowodu ich dostarczenia. Uczestnicy zobowiązują się również do przestrzegania zasad pracodawcy dotyczących przyjmowania prezentów. Do udziału w Promocji nie są uprawnieni pracownicy, (pod)dystrybutorzy, sprzedawcy, agenci, hurtownicy oraz ich przedstawiciele i agenci, dyrektorzy i kierownictwo wyższego szczebla Sponsora, jego spółek nadrzędnych, spółek zależnych, dystrybutorów i przedstawicielstw, a także najbliższe rodziny tych osób (rodzice, rodzeństwo, dzieci i małżonek) oraz osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym (niezależnie od tego, czy są spokrewnione). Ponadto do udziału w Promocji nie są uprawnieni pracownicy, kierownictwo wyższego szczebla, dyrektorzy, przedstawiciele ani agenci dystrybutorów lub producentów konkurencyjnych przyrządów. Zgodnie z obowiązującym prawem możliwość udziału w Promocji nie przysługuje: pracownikom rządu, organu rządowego lub publicznej organizacji międzynarodowej; osobom działającym w oficjalnym charakterze na rzecz lub w imieniu takiego organu rządowego lub organizacji; pracownikom firm, których właścicielem jest rząd lub które są kontrolowane przez rząd; osobom reprezentującym partie polityczne, przedstawicielom i kandydatom partyjnym. Niniejsza promocja nie dotyczy również pracowników służby zdrowia będących (a) osobami (lub podmiotami) zaangażowanymi w świadczenie usług opieki zdrowotnej pacjentom albo (b) osobami (lub podmiotami), które kupują, wynajmują, zalecają, używają, organizują zakup lub dzierżawę, lub przepisują produkty lub usługi medyczne Sponsora w imieniu pracowników służby zdrowia, w tym przedstawicieli zaopatrzenia lekarzy, kierowników praktyk lekarskich i kierownictwa w organizacjach zaopatrzenia grupy medycznej.

5. Zastrzeżenie:

Sponsor oraz żadna z jego spółek nadrzędnych, spółek zależnych i stowarzyszonych, a także żaden z ich dyrektorów, członków zarządu, profesjonalnych doradców, dystrybutorów, przedstawicieli, pracowników i agentów (zwanych łącznie „Stronami zwalnianymi”) nie będą ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za: (a) wszelkie opóźnione, utracone, nieprawidłowo skierowane, przeinaczone, zniekształcone lub uszkodzone komunikaty, transmisje związane z Promocją lub wnioski dotyczące skorzystania z Promocji; (b) awarie telefonów, sprzętu elektronicznego, oprogramowania, sieci, Internetu ani za inne awarie związane z komputerami, komunikacją albo Promocją; (c) wszelkie zakłócenia w przebiegu Promocji, obrażenia ciała, straty lub szkody spowodowane przez zdarzenia, na które Sponsor nie ma wpływu, lub powstałe w wyniku ingerencji człowieka dokonanej bez zezwolenia bądź innej ingerencji; (d) wszelkie błędy drukarskie lub typograficzne w materiałach związanych z Promocją.

6. Zwolnienie z odpowiedzialności i zabezpieczenie przed odpowiedzialnością: O ile prawo nie stanowi inaczej, uczestnicząc w Promocji, klient zwalnia z odpowiedzialności i zobowiązuje się zabezpieczyć każdą ze Stron zwalnianych z odpowiedzialności, zobowiązań, roszczeń, pozwów, działań prawnych, kosztów, wydatków, strat oraz szkód wszelkiego rodzaju, w tym z odpowiedzialności podatkowej oraz z tytułu utraty sposobności, niezależnie od tego, czy będą miały one charakter bezpośredni, pośredni, szczególny, uboczny lub wtórny, które mogą zostać nałożone na Stronę zwalnianą, dochodzone od niej lub przez nią poniesione, a które wynikają z Promocji i ofert złożonych w jej ramach lub są w jakikolwiek sposób z nimi powiązane, w tym między innymi w przypadku, gdy są one spowodowane poniższymi czynnikami lub są z nimi związane: (a) wszelkie trudności techniczne lub awarie sprzętu (niezależnie od tego, czy Sponsor ma na nie wpływ); (b) wszelkie kradzieże, nieuprawniony dostęp lub ingerencja osób trzecich; (c) wszelkie wnioski dotyczące skorzystania z Promocji, które zostały złożone po terminie, zagubione, zmienione, uszkodzone lub niewłaściwie skierowane (niezależnie od tego, czy nastąpiło to po otrzymaniu ich przez Sponsora oraz czy Sponsor miał na to wpływ); (d) wszelkie szkody spowodowane działaniem usług pocztowych; (e) wszelkie zmiany wartości produktu w stosunku do wartości określonej w niniejszym regulaminie Promocji; (f) wszelkie obciążenia podatkowe poniesione przez uczestnika; (g) wykorzystanie albo niewłaściwe wykorzystanie produktów oferowanych w ramach Promocji.

7. Postanowienia różne: Promocja i niniejszy regulamin będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem kraju/regionu siedziby Sponsora, bez stosowania na mocy tego prawa jakichkolwiek klauzul kolizyjnych lub wyboru prawa właściwego, które mogłyby odnosić interpretację dowolnego postanowienia niniejszego dokumentu do prawa jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Wszelkie powództwa związane z Promocją i niniejszym regulaminem mogą być wnoszone wyłącznie w sądach znajdujących się w kraju/regionie siedziby Sponsora, a każda ze stron takiego sporu w sposób wyraźny wyraża zgodę na objęcie jurysdykcją tych sądów. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostanie uznane w postępowaniu sądowym za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wykonania, postanowienie takie zostanie uchylone i będzie nieskuteczne. O ile podstawowe warunki niniejszego regulaminu pozostaną zgodne z prawem i możliwe do wykonania, pozostałe warunki będą nadal skuteczne i wiążące. Klient jest związany niniejszym regulaminem oraz decyzjami Sponsora, które są ostateczne i wiążące pod każdym względem. W zakresie dozwolonym przez prawo Sponsor zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, według własnego uznania, oraz do zawieszenia lub odwołania Promocji lub udziału dowolnego klienta w Promocji, jeżeli wirusy komputerowe, ingerencja człowieka dokonana bez zezwolenia lub inne przyczyny niezależne od Sponsora wpłyną na bezpieczeństwo Promocji, zarządzanie nią lub jej prowadzenie albo Sponsor w inny sposób stanie się (według własnego uznania) niezdolny do przeprowadzenia Promocji zgodnie z planem, a także z dowolnego innego powodu, który Sponsor uzna za stosowny według własnego uznania. Niniejszy regulamin stanowi całość umowy regulującej Promocję i jest wiążący dla klienta, a żadna inna umowa, w formie ustnej bądź innej, nie jest wiążąca w odniesieniu do Promocji, o ile nie zostanie sporządzona na piśmie i podpisana przez Sponsora. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niezgodności pomiędzy dowolnymi innymi dokumentami związanymi z Promocją a niniejszym regulaminem pierwszeństwo ma niniejszy regulamin. W maksymalnym zakresie przewidzianym przez prawo odstąpienie od któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu nie będzie mogło być dorozumiane na podstawie przebiegu kontaktów pomiędzy klientem a Sponsorem ani też z powodu nieskorzystania przez klienta lub Sponsora ze swoich praw wynikających z niniejszego regulaminu w jakichkolwiek okolicznościach. Każdy klient, który naruszy niniejszy regulamin albo naruszy jakiekolwiek prawo, przepis lub regulację w związku z udziałem w Promocji, będzie manipulował jej przebiegiem lub zaangażuje się w jakiekolwiek działania, które są szkodliwe lub nieuczciwe wobec Sponsora, Promocji lub jakiegokolwiek innego uczestnika (w każdym przypadku według wyłącznego uznania Sponsora), zostanie wykluczony z udziału w Promocji i nie będą przysługiwać mu żadne inne prawa ani środki prawne dostępne na mocy prawa. Korzystanie przez Sponsora z danych osobowych klienta przekazanych Sponsorowi podlega postanowieniom Polityki prywatności Sponsora (dostępnej pod adresem http://en-us.fluke.com/site/privacy). W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego regulaminu lub Promocji prosimy o przesłanie ich na adres privacypolicy@fluke.com lub wysłanie pytań w formie pisemnej na adres podany bezpośrednio poniżej.

8. Dane adresowe Sponsora:

Fluke Europe B.V., BIC 1, 5657 BX, Eindhoven, Holandia.

9. Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych:

Promocja i wszystkie towarzyszące jej materiały są chronione prawami autorskimi. © 2021 Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. FLUKE jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Fluke Corporation.

Rejestracja na tę kampanię jest możliwa tylko w okresie od 1 września 2021 do 15 stycznia 2022.

Skontaktuj się z nami:

Informacje teleadresowe:Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
E-mail:cee.cs@fluke.com

W domu   |   Mapa strony   |   Fluke SLA   |   Warunki korzystania   |   Zasady zachowania poufności danych   |   Wyłączenie odpowiedzialności   |   © 1995 - 2023 Fluke Corporation