Få ett KOSTNADSFRITT FLUKE-VERKTYG vid köp på minst Kr. 1000

Tack för att du köpte ett Fluke-instrument. Vi uppskattar ditt förtroende för vårt varumärke.

Följ stegen på denna webbplats för att begära din gåva. Ha köpbevis, digitalt eller fysiskt, till hands. Du måste ange information om ditt köp senare.

Erbjudandet gäller till 15.12.2020
Villkor för erbjudandet
Få ett KOSTNADSFRITT FLUKE-VERKTYG vid köp på minst Kr. 1000

Så här får du ditt kostnadsfria verktyg från Fluke:

1. Handla för berättigade Fluke-produkter för kr. 1000 eller mer mellan 1 september 2020 och 15 december 2020.
• Köp måste göras från en auktoriserad Fluke-distributör baserad i Sverige.
• Inköpsbevis i form av ett enkelt kvitto eller faktura krävs. Packsedlar, inköpsordrar/beställningsbekräftelser godtas inte som inköpsbevis.
• Endast Fluke IG-, Fluke Calibration- och Fluke Networks-produkter är berättigande för denna kampanj.
2. Lös in din gåva online! Gå till: www.fluke.se/freefluke
3. Ta emot och ha mycket nöje av ditt nya Fluke-verktyg!


Villkor

1. Beskrivning av kampanjen:

Som en del av kampanjen (”kampanjen”) kan berättigade kunder som uppfyller alla krav som anges i dessa kampanjvillkor under kampanjperioden (definierad i avsnitt 3 nedan) få en specifik speciell Fluke-produkt beroende på kundens ursprungliga köp, såsom vidare beskrivs nedan. Under kampanjen ska berättigade kunder hos Fluke Europe B.V. eller deras anknutna juridiska personer i Sverige (”sponsorn”), i samtliga fall aktiva under varumärkena Fluke IG, Fluke Calibration eller Fluke Networks vara berättigade att få en valfri Fluke-produkt (”gåva”), motsvarande inköpspriset, såsom visas i tabellen ovan, vid köp av Fluke-produkter.

För denna kampanjs syften är ska termen Fluke-produkter definieras och beskrivas närmare enligt följande:

”Fluke-produkter” innebär:
- Fluke IG, såsom listade på https://www.fluke.com/sv-se-produkter,
- Fluke Calibration, såsom listade på https://eu.flukecal.com/products, exklusive underhållsplaner och kalibreringstjänster
- Fluke Networks, såsom listade på www.flukenetworks.com.
Detta utesluter specifikt alla andra Fluke-produkter inklusive, men inte begränsat till, Fluke Biomedical, Beha-Amprobe, Pomona, Comark, eMaint-programvara och Pacific Laser Systems.

2. Behörighet och kampanjperiod:

För denna kampanjs syften måste en kund vara bosatt i Sverige. För att vara berättigad till denna kampanj måste en kund köpa Fluke-produkter för minst. SEK 1000 under kampanjperioden, som börjar klockan 00.00 (CET) 1 september 2020 och slutar 23.59 (CET) 15 december 2020 (”kampanjperioden”).

Kundens faktura/kvitto måste visa köpdatum och detta måste falla inom kampanjperioden. Sponsorns dator ska vara den officiella tidshållningsenheten för kampanjen. Kampanjen gäller endast för köp som gjorts under kampanjperioden.

Kvalificerade kunder kan göra anspråk på en (1) valfri gåva som motsvarar det pris som betalats av kunden vid köpet av Fluke-produkterna under kampanjperioden, bland de alternativ som anges nedan. Om fakturor har andra produkter listade, förutom Fluke-produkterna, kommer endast de belopp som hänför sig till Fluke-produkterna på sådana fakturor att beaktas vid utvärdering av gåvokategorierna som anges på www.fluke.se/freefluke.

3. Instruktioner om hur du deltar i kampanjen:

För att få en gåva måste alla berättigade kunder följa processen som anges nedan:

a. Kunder ska registrera sina anspråk via kampanjens onlineregistreringsformulär på www.fluke.se/freefluke. Kampanjformuläret måste fyllas i helt och skickas tillsammans med en tydlig, läsbar skanning av fakturan för en Fluke-produkt som köpts under kampanjperioden, som inköpsbevis. Packsedlar, inköpsordrar/beställningsbekräftelser godtas inte som inköpsbevis. Fakturor daterade utanför kampanjperioden är inte giltiga och kommer inte att beaktas. Förutom inköpsbeviset kommer kundens sverige-adress att krävas för att få gåvan.

b. Kunderna måste genomföra sitt gåvoval i onlineregistreringsformuläret, baserat på det belopp som motsvarar deras faktura.

c. Kunder får endast registrera ett (1) anspråk per faktura. Fakturor kan inte läggas till eller användas mer än en gång.

d. Sponsorn kan acceptera giltiga anspråk fram till 15 januari 2021 (”tidsgränsen för anspråk”). Anspråk registrerade efter det datumet är ogiltiga.

e. Sponsorn ska verifiera de inskickade fakturaskanningarna, gåvoalternativen och formulären. I händelse av avvikelser i formuläret, den valda gåvan och fakturabeloppet som tillhandahålls av en kund, ska sponsorn, efter eget gottfinnande, ha rätt att tillhandahålla korrekt gåva till den kunden. Om Fluke bedömer att kundens anspråk inte uppfyller villkoren eller på annat sätt inte är berättigat får kunden ett meddelande om detta.

f. Inom 30 dagar från tidsgränsen för anspråk ska sponsorn eller dess representanter leverera gåvan till den adress som kunden tillhandahållit.

g. I händelse av att den kostnadsfria gåvan inte mottagits ska kunden informera sponsorn snarast, men senast 28 februari 2021. Påståenden om icke mottagna gåvor som mottagits efter detta datum ska lösas enbart efter sponsorns gottfinnande.

4. Andra restriktioner och begränsningar gällande kampanjen:

Denna kampanj är en fristående kampanj och är inte giltig i samband med andra kampanjer, erbjudanden, rabatter eller kuponger. Det går inte att använda gåvan som betalning för andra tjänster eller inköp, eller kombinera den med specialerbjudanden, kampanjer eller avtal.

Kund- och allt annat material som skickas till sponsorn i samband med kampanjen kan verifieras och granskas av sponsorn, efter sponsorns gottfinnande. Eventuellt material som skickas in i samband med kampanjen som inte uppfyller någon aspekt av dessa kampanjvillkor kan avvisas av sponsorn efter eget gottfinnande och kunden kan diskvalificeras från att delta i kampanjen.

Sponsorns anställda, ledning och tjänstemän, samt sponsorns moderbolag, anslutna företag, dotterbolag, distributörer, representanter och dessa personers närmaste familjer (föräldrar, syskon, barn och makar) och personer som bor i samma hushåll (oavsett om de är släkt eller inte) är inte berättigade att delta i kampanjen. Vidare är inga anställda, tjänstemän, ledare, representanter eller agenter för distributörer eller konkurrerande verktygstillverkare berättigade att delta i kampanjen. Den här kampanjen gäller inte för följande personer enligt lag: anställda hos en utländsk regering, myndighet eller allmän internationell organisation; personer som agerar i myndighetsutövning för eller på uppdrag av en myndighet eller organisation; anställda hos företag som ägs av eller styrs av staten; personer som representerar ett politiskt parti, partitjänstemän och kandidater.

5. Ansvarsfriskrivning:

Sponsorn och vart och ett av dess moderbolag, dotterbolag och anknutna företag, och var och en av deras respektive ledare, tjänstemän, professionella konsulter, distributörer, representanter, anställda och agenter (kollektivt, ”friskrivna parter”) kommer inte att vara ansvariga eller ha något ersättningsansvar för: (a) eventuella sena, förlorade, felaktiga, förvanskade eller förvrängda eller skadade kommunikations-, överförings- eller inlösenförfrågningar relaterade till kampanjen; (b) telefon-, elektronik-, maskinvaru-, programvaru-, nät-, internet- eller andra dator- eller kommunikationsrelaterade funktionsfel eller fel relaterade till kampanjen; (c) eventuella kampanjstörningar, skador, förluster eller skador orsakade av händelser utanför sponsorns kontroll eller av icke-auktoriserad mänskligt eller annat ingripande; eller (d) eventuella tryck- eller typografiska fel i material som är associerat med kampanjen.


6. Friskrivning av ansvar och skadeståndsanspråk:

Om inte annat är lagligt förbjudet, ska kunden genom sitt deltagande i kampanjen friskriva och samtycka till att försvara och hålla skadeslös varje friskriven part från ansvar, skyldigheter, skador, anspråk, stämningar, åtgärder, kostnader, utgifter, förluster eller skadestånd av något slag inklusive skatteplikt eller förlust av möjligheter, vare sig direkta, indirekta, speciella, tillfälliga eller som uppstår som en följd, som kan åläggas, hävdas mot eller ådras en sådan friskriven part som uppstår till följd av eller på något sätt relaterar till kampanjen och erbjudandena som görs nedan, inklusive, men inte begränsade till, då de härrör från eller hänför sig till följande: (a) eventuella tekniska svårigheter eller fel i utrustningen (oavsett om sponsorn har kontroll över detta eller inte); (b) stöld, obehörig tillgång eller tredje parts inblandning; (c) alla begäranden om inlösen som är försenade, förlorade, ändrade, skadade eller felaktiga (oavsett om det skett efter sponsorns mottagandet eller inte, eller om det är under sponsorns kontroll eller inte); (d) eventuella skador på grund av posthantering; (e) alla variationer i produktvärdet jämfört med det som anges i dessa kampanjvillkor; (f) eventuell skatteskuld som deltagaren ådrar sig eller (g) användning eller missbruk av de produkter som erbjuds under kampanjen.

7. Diverse:

Kampanjen och dessa villkor regleras, förstås och tolkas enligt lagstiftningen i Sverige utan att tillämpa några bestämmelser om konflikter eller val av lagbestämmelser enligt sådan lag som kan hänvisa utformningen eller tolkningen av någon term här till lagarna i någon annan jurisdiktion. All talan som väcks rörande kampanjen och dessa villkor får endast väckas vid de statliga eller federala domstolarna i Sverige och varje part i sådana åtgärder samtycker uttryckligen till dessa domstolars jurisdiktion. Om någon bestämmelse i dessa villkor bedöms olaglig eller inte verkställbar i ett rättsligt förfarande ska en sådan bestämmelse avskiljas och anses overkställbar, och under förutsättning att de grundläggande villkoren i dessa villkor förblir lagliga och verkställbara, ska resten av dessa villkor vara ikraft och bindande.

Kunden är bunden av dessa villkor och av sponsorns beslut som är slutgiltiga och bindande i alla avseenden. I den utsträckning som tillåts enligt lag förbehåller sig sponsorn rätten att när som helst ändra dessa villkor efter eget gottfinnande och att stoppa eller avbryta kampanjen eller kundens deltagande i kampanjen om datavirus, obehörigt mänskligt ingripande eller andra orsaker som ligger utanför sponsorns kontroll påverkar kampanjens administration, säkerhet eller genomförande, om sponsorn på annat sätt (som fastställs efter eget gottfinnande) blir oförmögen att genomföra kampanjen som planerat eller av någon annan anledning som sponsorn anser vara lämplig enligt dess enskilda och absoluta gottfinnande.

Dessa villkor utgör hela avtalet som reglerar kampanjen och bindandet av kunden, och inget annat avtal, muntligt eller på annat sätt, ska vara bindande för kampanjen såvida det inte är skriftligt och undertecknat av sponsorn. I händelse av konflikter eller oförenligheter mellan eventuella andra dokument som rör kampanjen och dessa villkor ska dessa villkor gälla. I den maximala utsträckning som lagen medger, kommer inget undantag från någon bestämmelse av dessa villkor att antydas från någon aktivitet mellan kunden och sponsorn eller från något misslyckande av kunden eller sponsorn att hävda sina rättigheter nedan vid något tillfälle eller en rad tillfällen.

En kund som bryter mot dessa villkor, bryter mot lagar, regler eller förordningar i samband med deltagandet i kampanjen, försvårar kampanjens funktion, eller uppvisar något beteende som är skadligt eller orättvist för sponsorn, kampanjen eller någon annan deltagare (i varje enskilt fall enligt vad som fastställs enligt sponsorns eget och absoluta gottfinnande) är föremål för diskvalificering från deltagande i kampanjen och alla andra rättigheter och rättsmedel som finns tillgängliga enligt lagen.

Sponsorns användning av kundens personuppgifter som tillhandahålls till sponsorn omfattas av sponsorns integritetspolicy (tillgänglig på http://en-us.fluke.com/site/privacy). Om du har några frågor om dessa villkor eller kampanjen, skicka dem via e-post till privacypolicy@fluke.com eller skicka skriftliga frågor till adressen som anges nedan.

8. Sponsorns adressinformation:

Fluke Europe B.V., Science Park Eindhoven 5110, 5692 EC Son, Nederländerna.

9. Copyright- och varumärkesmeddelanden:

Kampanjen och allt tillhörande material är copyright © 2019 Fluke Corporation. Med ensamrätt. FLUKE är ett registrerat varumärke som ägs av Fluke Corporation.

Kontakta oss:

Adress information:Fluke Sverige AB
Box 11156
161 11 Bromma
Telefonnummer:46 856637400
E-post:cs.se@fluke.com

Startsida   |   Webbplatsöversikt   |   Fluke SLA   |   Regler och villkor   |   Sekretesspolicy   |   Ansvarsfriskrivning   |   © 1995 - 2020 Fluke Corporation